Ušetrite čas aj peniaze, herbicídy do obilnín už na jeseň

Aktuality
defi evo

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech and Slovakia 

Regulácia burín je nevyhnutnou súčasťou pestovateľskej technológie obilnín. Včasná regulácia burín už v jesennom období prináša pestovateľovi množstvo výhod. Je vhodnejšie, efektívnejšie a ekonomicky prínosnejšie ako jarný herbicídny zásah. V rokoch, keď zima nie je príliš chladná, môžu buriny vegetovať prakticky počas dlhého obdobia. To potrebu jesennej regulácie burín ešte umocňuje.

Pre skorú jesennú reguláciu burín v ozimných obilninách máme v tomto roku k dispozícii hneď dve riešenia - herbicíd Defi Evo a novinku Boxer pre sólo aplikáciu alebo s možnosťou voľby partnera podľa potrieb jednotlivých lokalít.


Defi Evo syngenta

DEFINITÍVNY ZÁSAH PROTI BURINÁM

Herbicíd Defi Evo je tvorený dvoma účinnými látkami s rozdielnym mechanizmom účinku (prosulfocarb a diflufenican). Rozdielny mechanizmus pôsobenia zaisťuje optimálny efekt na buriny. Obe spomínané účinné látky sa navzájom dopĺňajú ako v mechanizme príjmu účinnej látky burinnou rastlinou, tak aj v účinku. Príjem účinných látok je u Defi Evo zaistený cez pôdu (prevažuje pre  diflufenican) a tiež cez hypokotyl vzchádzajúcich burín (prevažuje pre ú.l. prosulfocarb). Navyše Defi Evo vďaka obsahu účinnej látky diflufenican disponuje dlhodobým pôsobením na novo vzchádzajúce buriny.

Vďaka týmto parametrom Defi Evo hravo zabezpečí elimináciu všetkých významných ozimných dvojklíčnolistových burín, ako aj metličky obyčajnej vrátane rezistentných populácií. Veľmi dobre reguluje tiež ostatné trávovité buriny ako napríklad psiarku roľnú.

DEFI EVO - JEDNODUCHÉ A EFEKTÍVNE POUŽITIE VO VŠETKÝCH OZIMNÝCH OBILNINÁCH, ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU

Výhodou herbicídu Defi Evo je jeho registrácia a možnosť použitia vo všetkých ozimných obilninách (v pšenici, jačmeni, raži i tritikale). Ďalšou výhodou je jeho široké spektrum účinku. Spoľahlivo reguluje jednoklíčnolistové jednoročné aj dvojklíčnolistové jednoročné buriny.

Herbicíd Defi Evo je určený pre preemergentnú alebo postemergentnú aplikáciu do rastovej fázy BBCH 13. Odporúčaná dávka je 3 l/ha, u ťažko regulovateľných burín alebo pri vysokej intenzite zaburinenia možno dávku zvýšiť až na 4 l/ha.

defi evo

Vľavo porast ošetrený Defi Evo 3 l/ha, vpravo neošetrená kontrola

defi evo

Porast ošetrený herbicídom Defi Evo v dávke 3 l/ha

Z dvojklíčnolistových burín pôsobí Defi Evo proti burinám ako je hviezdica prostredná, hluchavky, veroniky, lipkavec obyčajný, výmrv repky, nezábudka roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný,  fialka roľná, úhorník liečivý, zemedym lekársky, mak vlčí, rumančeky, pakosty. V prípade silného výskytu rumančekovitých burín, maku, nevädze alebo výmrvu repky môžete posilniť jeho účinok použitím tank-mix kombinácia s herbicídom obsahujúcim ú.l. tribenuron-metyl 75 WG v dávke 15 g/ha.

defi evo
defi evo
defi evo

Boxer

BOXER - SKVELÝ PRE SÓLO APLIKÁCIE, IDEÁLNY PARTNER DO TANK-MIX KOMBINÁCIÍ

Produkt Boxer s účinnou látkou prosulfocarb 800 g/l prichádza ako novinka roku 2021. Ako už bolo spomenuté, účinná látka je prijímaná burinami prostredníctvom pletív klíčkov a koreňov  predovšetkým cez hypokotyl vzchádzajúcich burín.

Pri aplikácii do pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, raže ozimnej a tritikale spoľahlivo účinkuje na trávovité i dvojklíčnolistové buriny vzídené na jeseň pri preemergentnej alebo skorej postemergentnej aplikácii do dvoch listov plodiny (BBCH 13).  Sólo aplikácia herbicídu Boxer v dávke 3,0 l/ha je vhodná na reguláciu trávovitých aj dvojklíčnolistových burín. Pre posilnenie účinku na dvojklíčnolistové buriny je vhodné Boxer doplniť tank-mix partnerom (napr. pendimethalin, tribenuron-methyl alebo diflufenican + pendimethalin). Tank-mix kombinácia zaisťuje výbornú účinnosť na všetky dvojklíčnolistové buriny.

Boxer je registrovaný tiež pre použitie v zemiakoch, slnečnici, sóji a niektorých druhov zeleniny.

Herbicídy Defi Evo aj Boxer odporúčame aplikovať v dávke aplikačnej kvapaliny 300-400 l / ha.

boxer

Herbicídna novinka Boxer v dávke 3 l/ha


PROSULFOCARB - VÝZNAMNÝ PRVOK ANTIREZISTENTNEJ STRATÉGIE

Mechanizmus účinku účinnej látky prosulfocarb je jedinečný. Ide o inhibítor predlžovania reťazcov mastných kyselín. V konečnom dôsledku dochádza vplyvom inhibície acyl-CoA elongázy k prerušeniu syntézy povrchových lipidov burinných rastlín. Na Slovensku sú registrované iba herbicídy s účinnou látkou ethofumesate (skupina benzofuranov) pre použitie na reguláciu  dvojklíčnolistových burín v repe a práve už spomínaný prosulfocarb (skupina thiokarbamátov) pre použitie v pšenici ozimnej, zemiakoch, slnečnici a hrachu.

Vďaka jedinečnosti mechanizmu účinku prosulfocarbu a jeho veľmi nízkemu riziku vzniku rezistencie môžete využiť oba produkty ako prerušovača v antirezistentnej stratégií nielen z hľadiska regulácie rezistentných populácií metličky obyčajnej.

V AKÝCH SITUÁCIÁCH ODPORÚČAME PRODUKTY S OBSAHOM PROSULFOCARB PREDNOSTNE VYUŽIŤ

Jednoznačne veľký prínos majú vďaka prosulfocarbu produkty Defi Evo aj Boxer v regulácii populácií metličky obyčajnej rezistentných voči širokému spektru skupín účinných látok (ALS inhibítory, ACC-áza aj PSII inhibítory atď.). V prípade, že problém s výskytom rezistentných populácií pretrváva (napr. z dôvodu veľkej zásoby semien metličky obyčajnej v pôdnom profile alebo jej etapovitému vzchádzaniu v priebehu miernej zimy), je vhodné antirezistentnú stratégiu doplniť použitím herbicídu Axial 050 EC alebo Avoxa v jarnom období. Dôležité je striedanie herbicídnych účinných látok v jednotlivých sezónach.

DAJE ZBOHOM PSIARKE ROĽNEJ

Herbicíd Defi Evo sa významne uplatnil v regulácii odolnejších trávovitých burín, ako je napríklad psiarka roľná. Výsledky našich pokusov potvrdzujú, že hraje pri regulácii tejto buriny významnú úlohu.

Psiarka roľná má vysokú konkurenčnú schopnosť a v porastoch ozimných obilnín dokáže pri vysokom zaburinení spôsobiť značné úrodové straty. Vzchádza zvyčajne už koncom leta a následne v priebehu jesene. Je však možné pozorovať jej vzchádzanie taktiež na jar a bohužiaľ väčšinou veľmi dobre odoláva herbicídnym zásahom. Hlavným dôvodom vyššej odolnosti je jej rýchle vzchádzanie a dynamika rastu na začiatku vegetácie alebo aj dlhodobé vzchádzanie. Z tohto dôvodu je ideálne regulovať psiarku už v jesennom období a počítať s dočistením porastu na jar.

Vďaka synergickému efektu je veľmi účinná kombinácia Defi Evo s ú.l. flufenacet. Naše odporúčanie je tank-mix kombinácia Defi Evo 2,7 l/ha + flufenacet 500 SC v dávke 0,4 l/ha.

Synergický efekt v účinnosti na psiarku roľnú je pri použití kombinácie prosulfocarbu a flufenacetu významný
boxer

Poznámka ku grafu:

Výsledky  účinnosti z 9 pokusov realizovaných v Nemecku.

Aplikácia: BBCH pšenice 9-12, BBCH psiarky roľnej 10-13

Zaburinenie na kontrole u jednotlivých pokusov: 125 – 350 – 625 – 750 – 1192 – 1228 – 1250 – 1350 – 1400 lat/m2

defi evo

Variant ošetrený aplikáciou Defi Evo 2,7 l/ha + flufenacet 0,4 l/ha, ČR - Kroměříž, foto zo dňa 20. 5. 2019

defi evo

Defi Evo si poradí so psiarkou roľnou. Neošetrený porast môže dopadnúť aj takto. Kontrolný variant, ČR – Kroměříž, foto zo dňa 20. 5. 2019.

Kam ďalej:

Herbicídna NOVINKA BOXER

Herbicíd DEFI EVO