Prepravná karta

Prepravná karta na stiahnutie


Činnosti v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti

V prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť alebo nastať počas prepravy musia členovia osádky vozidla vykonávať nasledujúce opatrenia, ak ich je možné bezpečne a prakticky vykonať:

 • použiť brzdový systém, vypnúť motor a odpojiť batériu vypnutím hlavného vypínača, ak je k dispozícii;
 • vyhýbať sa zdrojom zapálenia, predovšetkým nefajčiť alebo nezapínať nijaké elektrické zariadenia;
 • informovať príslušné zásahové služby a poskytnúť im podľa možnosti čo najviac informácií o udalosti alebo havárii a príslušných látkach;
 • obliecť si výstražnú vestu a umiestniť na vhodných miestach samostatne stojace výstražné značky;
 • mať prichystané prepravné doklady pre príchod zásahových služieb;
 • nevstupovať do uniknutých látok alebo sa ich nedotýkať a vyhýbať sa vdychovaniu výparov, dymu, prachu a pár zdržiavaním sa na náveternej strane;
 • ak je to vhodné a bezpečné, použiť hasiace prístroje na zahasenie malých požiarov/začínajúcich požiarov na pneumatikách, brzdách a v priestore motora;
 • členovia osádky vozidla sa nesmú pokúšať o hasenie požiarov v nákladných priestoroch;
 • ak je to vhodné a bezpečné, použiť výbavu vozidla na zamedzenie úniku do vodného prostredia alebo kanalizačného systému a na zadržanie vyliatych alebo vysypaných látok;
 • vzdialiť sa z blízkosti havárie alebo mimoriadnej udalosti, upozorniť ostatné osoby, aby sa vzdialili a dodržiavať pokyny zásahových služieb;
 • vyzliecť si akékoľvek znečistené oblečenie a použité znečistené ochranné prostriedky a bezpečne ich zlikvidovať.