Podmienky používania web stránok

 

Spoločnosť Syngenta Crop Protection AG, so sídlom Schwarzwaldallee 215, 4058 Bazilej, Švajčiarska konfederácia (ďalej len „Syngenta“) prevádzkuje webové stránky www.syngenta.sk (ďalej tiež „Stránky“) s cieľom poskytovať všeobecné informácie o spoločnosti Syngenta a s ňou prepojených osobách a ich produktoch a službách. Tieto Stránky môžete používať výlučne v súlade s týmito podmienkami.

Súhlas s podmienkami

Venujte prosím niekoľko minút dôkladnému prečítaniu ďalej uvedených podmienok. Prístupom na tieto Stránky a ich používaním súhlasíte s tým, že budete tieto podmienky užívania webu (ďalej tiež „Podmienky užívania webu“ alebo „Podmienky“) dodržiavať a budete nimi viazaný/á. Pokiaľ s dodržiavaním Podmienok a s tým, že nimi budete viazaný/á, nesúhlasíte, nesmiete na tieto Stránky vstupovať, používať ich, a ani z nich sťahovať žiadne materiály.

Tieto Podmienky podliehajú zmenám

Spoločnosť Syngenta si vyhradzuje právo Podmienky kedykoľvek aktualizovať alebo meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Syngenta tak bude činiť zverejnením aktualizovanej alebo zmenenej verzie Podmienok na týchto Stránkach. Použitie Stránok nasledujúce po takejto zmene znamená Váš súhlas s tým, že budete dodržiavať a budete viazaný/á aktualizovanými Podmienkami. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste znenie Podmienok pri každom použití týchto Stránok skontroloval/a.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť Syngenta kladie dôraz na rešpektovanie súkromia užívateľov týchto Stránok. Vyhlásenie o ochrane súkromia umiestnené na tejto webovej stránke popisuje súčasnú politiku a prax vo vzťahu k osobným údajom zhromažďovaným spoločnosťou Syngenta prostredníctvom týchto Stránok.

Vyhlásenie o ochrane súkromia tvorí súčasť týchto Podmienok. Venujte preto, prosím, niekoľko minút svojho času oboznámením sa s týmto vyhlásením.

Aktualizácia údajov

Vy či Vaša spoločnosť ste povinní bezodkladne vyrozumieť spoločnosť Syngenta, pokiaľ sa zmení akýkoľvek Vami poskytnutý údaj, ktorý ste spoločnosti Syngenta poskytli (ďalej len „Poskytnutý údaj“), alebo pokiaľ sa Vy či Vaša spoločnosť dozviete, že Poskytnutý údaj je nepresný či neúplný.

Bez ohľadu na Vašu povinnosť či povinnosť Vašej spoločnosti odovzdať spoločnosti Syngenta aktualizované údaje, je spoločnosť Syngenta oprávnená sa spoľahnúť na Vami či Vašou spoločnosťou už skôr zadané Poskytnuté údaje, a to až do okamihu, kedy dôjde k ich aktualizácii z Vašej strany či zo strany Vašej spoločnosti. Vy aj Vaša spoločnosť týmto prejavujete súhlas, že spoločnosť Syngenta je oprávnená zasielať Vám informácie týkajúce sa Podmienok užívania webu alebo týchto Stránok prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, a to na Vami či Vašou spoločnosťou naposledy poskytnutú e-mailovú adresu.

Vo vzťahu medzi Vami, Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Syngenta má výhradne spoločnosť Syngenta výlučné práva, nároky a záujmy k týmto Stránkam, zahŕňajúce najmä design, vlastnosti, funkcionalitu, navigáciu, obsah a dojem (tzv. look and feel) týchto Stránok, a všetky dáta zhromaždené týmito Stránkami, zahŕňajúce najmä práva duševného vlastníctva a práva s nimi súvisiace, ako sú autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo a know-how.

Právo zmeniť Stránky

Spoločnosť Syngenta si vyhradzuje právo zmeniť obsah a funkcionalitu týchto Stránok akýmkoľvek spôsobom či obmedziť prístup k týmto Stránkam, či dočasne alebo trvalo uzavrieť tieto Stránky, a to všetko kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia, pričom spoločnosť Syngenta nie je zodpovedná žiadnym spôsobom za akékoľvek z toho vyplývajúce možné následky spôsobené Vám či Vašej spoločnosti.

Oznámenie o autorských právach a nevýhradná obmedzená licencia

Všetko, čo na týchto Stránkach môžete vidieť a počuť (ďalej tiež „Obsah“), vrátene napríklad všetkého textu, fotografií, ilustrácií, grafiky, audio klipov, video klipov a audiovizuálnych klipov, je chránené autorskými právami.

K zmienenému Obsahu sa Vám udeľuje nevýhradná licencia, ktorá samozrejme podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

Môžete sťahovať, ukladať, tlačiť, kopírovať a zdieľať Obsah týchto Stránok, pokiaľ:

  1. budete Obsah využívať pre nekomerčné účely alebo pre rozširovanie Vašich obchodných vzťahov so spoločnosťou Syngenta;
  2. nebudete žiadnu časť Obsahu publikovať ani vystavovať na žiadnych iných stránkach na internete či v rámci akýchkoľvek iných médií v obdobnom kontexte, ako je prezentovaný na týchto Stránkach;
  3. majetkové práva k Obsahu budete priznávať spoločnosti Syngenta;
  4. nebudete Obsah žiadnym spôsobom upravovať či meniť alebo nebudete mazať či upravovať žiadne oznámenia o autorských právach či ochranných známkach či oznámenia o dôvernosti.

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, nesmiete Obsah ani žiadnu jeho časť kopírovať, sťahovať, tlačiť, publikovať, zobrazovať, prevádzať, šíriť, prenášať, odovzdávať, prekladať, upravovať, dopĺňať, aktualizovať, kompilovať, skracovať, umiestňovať do framsetu, kopírovať či prenášať naše inline štýly či deep linky vo vzťahu k iným verejne dostupným stránkam či akýmkoľvek iným spôsobom pretvárať či upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Syngenta.

S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, na Vás pri sťahovaní Obsahu z týchto Stránok neprechádza žiadne právo, nárok ani záujem na stiahnutom Obsahu. S výnimkou obmedzenej nevýhradnej licencie, ktorá sa výslovne udeľuje vyššie, nemožno nič z toho, čo je uvedené v týchto Podmienkach a na týchto Stránkach vykladať ako udelenie licencie alebo iného práva vo vzťahu k akýmkoľvek autorským právam, ochranným známkam, patentom alebo iným právam duševného vlastníctva spoločnosti Syngenta alebo tretej strany.

Oznámenie o ochranných známkach

Všetky ochranné známky označujúce výrobky alebo služby a logá, ktoré sa na týchto Stránkach zobrazujú (ďalej tiež „Ochranná známka/známky“), sú registrovanými a všeobecne známymi Ochrannými známkami spoločnosti Syngenta či jej prepojených osôb alebo tretích strán, ktoré svoje Ochranné známky poskytujú spoločnosti Syngenta alebo s ňou prepojeným osobám na základe licencie.

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach nesmiete žiadnu Ochrannú známku reprodukovať, zobrazovať ani inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Syngenta.

Nevyžiadané nápady

Spoločnosť Syngenta víta Vaše komentáre a spätnú väzbu ohľadom týchto Stránok. Všetky informácie a materiály, ktoré spoločnosti Syngenta prostredníctvom týchto Stránok poskytnete, napríklad akékoľvek komentáre, spätnú väzbu, nápady, dotazy, návrhy, dáta alebo podobné materiály, sa nepovažujú za dôverné a chránené právom duševného vlastníctva či iným Vašim majetkovým právom. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám nezasielal/a žiadne informácie či materiály, ktoré si neprajete nám poskytnúť bezplatne k ďalšiemu použitiu, vrátane okrem iného všetkých dôverných informácií a akýchkoľvek originálnych tvorivých materiálov.

V prípade, že spoločnosti Syngenta odovzdáte informácie alebo materiály prostredníctvom týchto Stránok, poskytujete spoločnosti Syngenta bezodplatne a geograficky neobmedzenú  nevýhradnú licenciu k týmto informáciám alebo materiálom. Spoločnosť Syngenta je oprávnená použiť takto získané informácie alebo materiály pre akýkoľvek účel, zahŕňajúci najmä vývoj, výrobu a marketing produktov, a to bez akéhokoľvek obmedzenia a povinnosti poskytnúť Vám akúkoľvek kompenzáciu.

Spoločnosť Syngenta však nepoužije žiadne informácie alebo materiály poskytnuté jej prostredníctvom týchto Stránok, pokiaľ by tým porušila platné právne predpisy na ochranu súkromia. Spoločnosť Syngenta najmä neposkytne Vaše meno ani inak nezverejní skutočnosť, že informácie alebo materiály boli poskytnuté Vami, pokiaľ (a) nezíska Váš súhlas s použitím Vášho mena; alebo (b) Vás vopred neupozorní, že informácie alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom vybraných častí Stránok budú zverejnené či inak použité s uvedením Vášho mena; alebo (c) táto povinnosť nevyplýva z právnych predpisov.

Zodpovedáte za oznámenia, ktoré prostredníctvom týchto Stránok odovzdáte, vrátane okrem iného za ich pravdivosť a presnosť.

Upozorňujeme, že Vaše podanie uskutočnené cez Stránky (napr. prostredníctvom nášho kontaktného formulára) nemajú vo vzťahu k spoločnosti Syngenta právne dôsledky. Preto je nutné zasielať faktúry, upomienky a podobné dokumenty výhradne na adresy uvedené v príslušnej zmluve.

Informácie tretích strán

Niektoré informácie, články a iné materiály, ktoré sú prostredníctvom týchto Stránok k dispozícii, poskytujú spoločnosti Syngenta tretie strany. Vždy, ak je to prakticky uskutočniteľné, je označený zdroj materiálov tretích strán. Materiály tretích strán sa poskytujú výlučne pre Vaše potreby a pohodlie. Spoločnosť Syngenta nezaručuje ani nevyhlasuje, že tieto materiály sú aktuálne, presné, úplné či spoľahlivé. Spoločnosť Syngenta nepreberá zodpovednosť za akýkoľvek spôsob použitia informácií tretích strán.

Odkazy na iné webové stránky spoločnosti Syngenta

Tieto Stránky obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky spravované spoločnosťou Syngenta či s ňou prepojenými osobami. Iné webové stránky sú samostatnými webovými stránkami odlišnými od týchto Stránok (ďalej tiež „Iné webové stránky“). Sú prevádzkované pre rôzne účely. Na Iných webových stránkach sú preto vyvesené špecifické podmienky užívania týchto stránok a ich vlastné vyhlásenie o ochrane súkromia. Pokiaľ navštívite cez odkazy na týchto Stránkach Iné webové stránky, venujte prosím krátky čas prečítaniu podmienok ich užívania a vyhláseniu o ochrane súkromia, ktoré sú na Iných webových stránkach vyvesené.

Odkazy na ostatné webové stránky

Táto Stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky, ktorých prevádzkovateľom nie je spoločnosť Syngenta. Tieto hypertextové odkazy sú poskytované výlučne pre Vašu informáciu a pohodlie, a nevyplýva z nich súhlas s obsahom materiálov na takých webových stránkach tretích strán, ani žiadne spojenie s ich prevádzkovateľom. Spoločnosť Syngenta nemá obsah týchto webových stránok pod kontrolou a nenesie tak zodpovednosť za ich obsah. Vstup na tieto webové stránky a ich používanie je výlučne na Vaše riziko.

Informácie o produktoch

Všetky informácie uvedené na tejto Stránke alebo informácie, na ktoré sa tu odkazuje, sú vhodné výlučne ako úvodné informácie o spoločnosti Syngenta a jej produktoch a službách. Ak máte ohľadom našich produktov a služieb záujem o konkrétnu radu a pokyny, kontaktujte prosím priamo spoločnosť Syngenta. Osoby, ktoré zamýšľajú použiť prípravky na ochranu rastlín alebo osivo, si musia prečítať a dodržiavať pokyny uvedené na etikete príslušného prípravku, ktorý sa dodáva s konkrétnym produktom, a ďalej dodržiavať všetky platné právne a iné predpisy týkajúce sa používania daného produktu. Pred použitím ktoréhokoľvek z produktov pre ochranu rastlín sa uistite, či je tento produkt vo Vašom štáte zaregistrovaný pre použitie.

Globálna dostupnosť

Vzhľadom k tomu, že rôzne štáty na celom svete majú rôzne právne predpisy a regulatórne požiadavky, niektoré produkty sú dostupné výlučne v niektorých štátoch a v iných nie. Na týchto Stránkach môžu byť uvedené odkazy alebo krížové odkazy na produkty, programy a služby spoločnosti Syngenta, ktoré nemusia byť vo Vašom štáte dostupné alebo zavedené. Z takýchto odkazov nevyplýva, že spoločnosť Syngenta hodlá dané produkty, programy či služby vo Vašom štáte zaviesť. Ak máte otázky k tomu, ktoré produkty, programy a služby môžu byť pre Vás dostupné, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu spoločnosti Syngenta alebo kontaktujte spoločnosť Syngenta.

Kontaktujte nás

Niektoré webové stránky spoločnosti Syngenta umožňujú užívateľom takých stránok zasielať súvisiace dotazy našim odborníkom, ktorí sú k dispozícii online. Táto služba je zabezpečovaná z dôvodu Vášho záujmu a pohodlia. Použiteľnosť našej odpovede na Vašu otázku závisí na úplnosti a presnosti poskytnutých informácií a ďalších faktoroch mimo našu kontrolu, ako je počasie. Za zhodnotenie prínosu a použiteľnosti poskytnutej odpovede ste výhradne zodpovedný Vy a Vaša spoločnosť.

Predtým, než nám zašlete akékoľvek informácie, oboznámte sa prosím s časťou týchto Podmienok týkajúcou sa podaní voči našej spoločnosti.

Nejedná sa o ponuku či stimul na investovanie

Informácie na týchto Stránkach nepredstavujú a nemožno ich považovať za ponuku či stimul na investovanie či iné transakcie s akciami či inými cennými papiermi spoločnosti Syngenta. Spoločnosť Syngenta rovnako takúto ponuku či stimul neuskutočňuje ani nežiada. Ceny cenných papierov a príjem z nich plynúci môžu kedykoľvek rásť či klesať a prípadných investorov je potrebné upozorniť, že dobré výnosy v minulosti nemusia nevyhnutne naznačovať úspešnosť budúcich výnosov. Potenciálni investori by pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím mali vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo.

Výhľadové vyhlásenia

Naše Stránky môžu obsahovať výhľadové vyhlásenia – napríklad vyhlásenia, ktoré sa netýkajú historických skutočností, vrátane vyhlásení o našich presvedčeniach a očakávaniach. Tieto vyhlásenia môžu byť rozpoznané pomocou použitých výrazov, ako sú najmä, nie však výlučne, slová „očakávať“, „potenciálny“, „plány“, „vyhliadky“, „odhady“, „s cieľom“, „postupujúc podľa plánu“, využitie podmieňovacieho spôsobu prostredníctvom slov „by/by sme“, využitie budúceho času a podobných termínov, a vychádzajú z aktuálnych plánov, odhadov a projekcií, vzhľadom ku ktorým nenesie spoločnosť Syngenta v žiadnom smere zodpovednosť, a na ktoré by ste sa Vy ani Vaša spoločnosť nemali neprimerane spoliehať. Súčasťou týchto vyhlásení sú neodmysliteľné riziká a neistoty, pričom rada z nich nie je pod kontrolou spoločnosti Syngenta. Výhľadové vyhlásenia sú aktuálne výlučne v okamihu, kedy boli uskutočnené, a spoločnosť Syngenta sa nezaväzuje žiadne z týchto vyhlásení aktualizovať vo svetle nových informácií alebo budúcich udalostí.

Odmietnutie záruk

Tieto Stránky sú poskytované na princípe „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“, bez vyhlásení a záruk akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Syngenta a s ňou prepojené osoby a ich príslušní poskytovatelia služieb a licencií v najvyššej možnej miere podľa platných právnych predpisov odmietajú všetky záruky, výslovné, predpokladané, zákonné či iné. Bez toho, aby tým bolo obmedzené vyššie uvedené, spoločnosť Syngenta a s ňou prepojené osoby a ich príslušní poskytovatelia služieb a licencií týmto odmietajú (a) všetky záruky obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, existenciu právneho nároku a absenciu porušenia práv vo vzťahu k týmto Stránkam a ich obsahu a akýmkoľvek produktom či službám popisovaným či dostupným prostredníctvom Stránok; (b) záruky vzťahujúce sa k oneskoreniam, prerušeniam, chybám či výpadkom vo fungovaní Stránok alebo akýchkoľvek ich častí; (c) záruky vzťahujúce sa k prenosu či dodaniu týchto Stránok alebo ich dostupnosti v určitom čase alebo na určitom mieste; (d) záruky vzťahujúce sa k bezpečnosti týchto Stránok alebo k tomu, že ich obsah neobsahuje vírusy, červy či iný kód, ktorý môže vykazovať kontaminujúce alebo deštruktívne vlastnosti; (e) záruky vzťahujúce sa k použitiu, platnosti, presnosti, aktuálnosti, úplnosti, vhodnosti, spoľahlivosti alebo výsledkom použitia týchto Stránok, zahŕňajúce akýkoľvek Obsah, vrátane označenia produktov alebo služieb dostupných cez tieto Stránky; a (f) záruky vzťahujúce sa k webovým stránkam, na ktoré tieto Stránky odkazujú.

Právne predpisy v niektorých krajinách neumožňujú odmietnuť určité záruky či obmedzenia doby, po ktorú implicitná záruka trvá; z uvedeného dôvodu sa niektoré z predchádzajúcich obmedzení nemusia uplatniť vo vzťahu k Vám či Vašej spoločnosti.

Obmedzenie zodpovednosti

Použitie týchto Stránok Vami či Vašou spoločnosťou, ich Obsahu vrátane označenia produktov a akýchkoľvek produktov, programov alebo služieb dostupných cez tieto Stránky je uskutočňované výlučne na Vaše riziko či riziko Vašej spoločnosti. Spoločnosť Syngenta a s ňou prepojené osoby či ich poskytovatelia služieb či licencií, vrátane ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov a splnomocnencov, nenesú za žiadnych okolností zodpovednosť za akúkoľvek ujmu či škodu vyplývajúcu z alebo súvisiacu s prístupom, používaním alebo nemožnosťou používať tieto Stránky, ich Obsah vrátane označenia produktov a akýchkoľvek produktov, programov alebo služieb dostupných cez tieto Stránky, a to z Vašej strany alebo zo strany Vašej spoločnosti, alebo v dôsledku spoľahnutia sa na akékoľvek informácie poskytované na týchto Stránkach z Vašej strany či zo strany Vašej spoločnosti. Bez toho, aby tým bolo dotknuté vyššie uvedené, nenesie spoločnosť Syngenta a s ňou prepojené osoby a ich poskytovatelia služieb a licencií žiadnym spôsobom zodpovednosť za možné chyby alebo opomenutia v Obsahu týchto Stránok; to platí najmä pre všetky informácie o produktoch, programoch a službách poskytovaných spoločnosťou Syngenta či s ňou prepojenými osobami. Toto je súhrnné obmedzenie zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na všetky straty a škody akéhokoľvek druhu, priame či nepriame, všeobecné, zvláštne, náhodné, následné, plniace represívnu funkciu či iné, zahŕňajúce, nie však výlučne, prerušenie prevádzky podniku, stratu či poškodenie dát či dobrého mena a ušlých výnosov či ziskov.

Toto obmedzenie zodpovednosti platí v rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, bez ohľadu na to, či údajná zodpovednosť vychádza zo zmluvy, z nedbanlivosti, civilného deliktu, či sa jedná o objektívnu zodpovednosť alebo, ak sa zakladá na hocičom inom alebo dokonca v prípade, že bol poverený zástupca spoločnosti Syngenta či s ňou prepojených osôb informovaný o možnosti vzniku takýchto škôd, a to bez ohľadu na účinnosť ostatných prostriedkov k náprave.

Vy aj Vaša spoločnosť beriete na vedomie a súhlasíte, že by Vám a Vašej spoločnosti nemohla spoločnosť Syngenta bezplatne tieto Stránky sprístupniť v prípade, že by jej zodpovednosť nebola obmedzená hore uvedeným spôsobom.

Pokiaľ niektoré z uvedených obmedzení zodpovednosti bude z akéhokoľvek dôvodu zistené neplatným či nevynútiteľným, uplatní sa v prípade zodpovednosti spoločnosti Syngenta a s ňou prepojených osôb a ich poskytovateľov služieb a licencií súhrnná zodpovednosť do výšky nepresahujúcej sto ($100.00) amerických dolárov alebo tejto čiastke zodpovedajúci ekvivalent v eurách.

Právne predpisy v niektorých krajinách neumožňujú limitáciu náhrady určitých druhov škôd; z uvedeného dôvodu sa niektoré z predchádzajúcich obmedzení zodpovednosti nemusia uplatniť vo vzťahu k Vám či Vašej spoločnosti a Vy alebo Vaša spoločnosť tak môžete mať v tejto súvislosti dodatočné práva.  

Rozhodné právo a príslušnosť súdu

Tieto Podmienky užívania webu sa riadia slovenským právom. Pre prípadné spory súvisiace s týmito Podmienkami sú príslušné súdy Slovenskej republiky..

Vzdanie sa práva 

Okolnosť, že nebudeme vyžadovať plnenie akéhokoľvek dojednania týchto Podmienok alebo vykonávať akékoľvek práva v nich upravené, nemôže byť vykladaná ako vzdanie sa takéhoto dojednania či práva. Všetky vzdania sa práva musia byť uskutočnené písomne a podpísané stranou, ktorá nimi bude zaviazaná. Ibaže je v písomnom vzdaní sa práva výslovne uvedené inak, vzdanie sa práva zo strany spoločnosti Syngenta v prípade akéhokoľvek porušenia práva vyplývajúceho z týchto Podmienok nemožno považovať za vzdanie sa práva pre prípad pokračujúceho či následného porušenia príslušného dojednania týchto Podmienok či vzdanie sa akéhokoľvek práva plynúceho z príslušného dojednania či vzdania sa akéhokoľvek práva vyplývajúceho z týchto Podmienok.

Oddeliteľnosť

V prípade, že by akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok bolo príslušným súdom určené, že je v rozpore s právnymi predpismi, toto ustanovenie bude zmenené a vyložené tak, aby čo najlepšie vystihovalo účel pôvodného ustanovenia v čo najširšom rozsahu dovolenom právom, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú platné a účinné.

Úplnosť dojednaní

Tieto Podmienky užívania webu predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Syngenta o prístupe k týmto Stránkam a o ich užívaní. Tieto Podmienky možno meniť výlučne v prípadoch výslovne v nich upravených.

Dátum revízie

Tieto Podmienky boli naposledy zmenené 31. júla 2018.