Plán uspešného rozvoja

syngenta bienenweide syngenta

Plán úspešného rozvoja

Prečo je dôležité vnímať priestor okolo nás? Čo robíme pre našu planétu? Prečítajte si o šiestich záväzkoch, ktoré sú pevnou súčasťou našej stratégie.

Každý deň sa naša planéta prebúdza s populáciou väčšou o 200 000 obyvateľov, každý deň strácame kvôli erózii viac poľnohospodárskej pôdy. Veľa poľnohospodárov, ktorí pestujú svetové zásoby potravín, žije v chudobe. Biodiverzita pomaly mizne. Máme iba jednu planétu, ale jej zdroje využívame o polovicu rýchlejšie, ako dokáže zvládnuť.
Aby sme dokázali nasýtiť rastúcu populáciu, je potrebné zabezpečiť výrobu väčšieho množstva potravín z rovnakého či menšieho množstva zdrojov. Zároveň je však nevyhnutné ochrániť prírodu a zlepšiť život ľudí na vidieku. Závisí na tom naša budúcnosť a budúcnosť našich detí.Spoločne musíme nájsť riešenie.
plan uspešného rozvoja syngenta

Prečo práve Plán úspešného rozvoja?

Plán úspešného rozvoja alebo Good Growth Plan je pevnou súčasťou našej celosvetovej stratégie. Prostredníctvom tohto programu sa snažíme riešiť najnaliehavejšie problémy, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci, partneri a väčšina obyvateľov planéty.

Stratégia sa zameriava na šesť záväzkov, medzi ktoré patrí napríklad zvyšovanie efektivity poľnohospodárskych podnikov, obnova ekosystémov a podpora komunít v oblasti vidieka. Do roku 2020 sme sa zaviazali urobiť taký pokrok, ktorý bude možné zmerať a dokázať.

hyvido syngenta

Zvýšiť úrodu plodín

Intenzívna šľachtiteľská práca a starostlivý výber systému pestovania stojí za úspechom hybridnej technológie s názvom Hyvido. Hybridné odordy jačmeňov presvedčili aj našich zákazníkov o tom, že je možné dosiahnuť vyššie úrody a vynikajúce agronomické vlastnosti v porovnaní s bežnými líniovými odrodami. V roku 2013 sme v Slovenskej republike založili sieť pokusov priamo v prevádzke jednotlivých fariem, ktorých výsledky používame na ďalšie zvyšovanie efektivity.

contivo syngenta

Zachrániť poľnohospodársku pôdu

V Maďarsku sa často stretávajú s prívalovými dažďami alebo naopak veľkým suchom. Pôda je tak veľmi náchylná k erózii. Integrované riešenie s názvom Contivo kombinuje princípy minimalizačného a pôdu chrániaceho poľnohospodárstva, naše osivo a prípravky, moderné technológie, vhodné hnojivá a overené postupy pri ochrane rastlín. Systém vyžaduje aj menšie využitie strojov, teda aj nižšiu spotrebu paliva a nižšie nároky na prácu samotných pestovateľov. Contivo umožňuje poľnohospodárom zvyšovať úrodnosť pôdy, samotnú úrodu a zároveň chrániť životné prostredie.

pastva syngenta

Posilniť biodiverzitu

Pastva pre včely alebo osivová zmes kvitnúcich rastlín špeciálne navrhnutá do našich podmienok, umožňuje využívať plochy s nízkou úrodnosťou alebo inak nevyužívané priestory. Vytváranie ochranných pásov pozdĺž vodných zdrojov umožňuje zamedziť možnému úniku rezíduí pri aplikácii prípravkov, chrání pôdu pred účinkami erózie a zlepšuje kvalitu produkcie vďaka lepšiemu opeleniu. Za dobu fungovania projektu sme zasiali viac ako 450 hektárov a tento počet každý rok rastie.

podporit drobne zem syngenta

Podporiť drobných poľnohospodárov

Približne 70% skonzumovaných fazúľ v strednej Amerike vypestujú drobní poľnohospodári v Nicarague. Ak títo pestovatelia nemajú prístup k technológiám a poznatkom, sú ich úrody veľmi nízke. Veľmi často stačí len vypestovať fazule pre vlastnú obživu. Spoločne s prispením spoločnosti Ramac sme v roku 2007 založili program Frijolnica, ktorý pomáha drobným poľnohospodárom zlepšovať úrody prostredníctvom správnej poľnohospodárskej praxe ako napríklad bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín a lepšia práca a využívanie pôdy.

chraniť zdravie ľudí syngenta

Chrániť zdravie ľudí

Obchodní zástupcovia v Bangladéši využili príležitosť a oslovili prostredníctvom svojich návštev drobných poľnohospodárov v oblasti bezpečnosti používania prípravkov na ochranu rastlín. Program nesie názov 5 zlatých pravidiel a je prispôsobený potrebám drobných lokálnych pestovateľov. Samotné prednášky sú doplnené množstvom tréningových materiálov, príručiek, plagátov, brožúr a interaktívnych ukážok.

postarať sa o každého pracovníka syngenta

Postarať sa o každého pracovníka

Pred dvadsiatimi rokmi obrábala Renukamma Umapathi a jej manžel len niekoľko málo plodín na poli s veľkosťou 1,5 hektáru v indickom štáte Karnataka.
Zárobky ale nestačili ani na to, aby zaplatila školné. V roku 2006 sa ale zúčastnila školiaceho programu, ktorý založila Syngenta spolu s Fair Labor Association, s cieľom odstrániť detskú prácu, dodržiavať práva robotníkov a vysporiadať sa s problémami týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti. Jej deti sa vrátili do školy a dvojnásobný zárobok jej umožnil ďalej rozširovať svoje pozemky.