Pastva pre včely

pastva pre vcely

Predpokladá sa, že svetová populácia vzrastie do roku 2050 na deväť miliárd obyvateľov. Nedostatok vody, zmena klímy a postupné znižovanie výmery ornej pôdy signalizujú potrebu alternatív k súčasnému tradičnému poľnohospodárstvu. Musíme zvýšiť globálnu produkciu v poľnohospodárstve, a to bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Naviac, musíme to dosiahnuť na menšej výmere ornej pôdy.

Vzhľadom na horeuvedené fakty sú súčasné prístupy neudržateľné alebo sa takými môžu stať. Musíme preto nájsť nové metódy, ktoré sa zamerajú na všetky prvky poľnohospodárskeho systému, vrátane lepšieho hospodárenia s pôdou, zlepšovania jej štruktúry a uplatňovania princípov biodiverzity. Zabezpečenie dostatku potravín si vyžaduje koordinované medzinárodné úsilie, ktoré má jasnú predstavu o potrebách a možnostiach navrhovaných riešení. Inovácie v poľnohospodárstve musia zvýšiť produkciu a zároveň chrániť ekonomiku a životné prostredie pred negatívnymi vedľajšími účinkami.

Veríme, že pokračujúci rozvoj udržateľného intenzívneho poľnohospodárstva (UIP) je nevyhnutný pre zachovanie budúcej kvality a ponuky poľnohospodárskych produktov - pri rešpektovaní integrity krajiny a ľudí v nej žijúcich. Zlepšenie pestovateľskej technológie vrátane agrotechniky, hnojenia a ochrany rastlín, môže významne prispieť k posilneniu ochrany pôdy, vody a s cieľom zachovania biodiverzity. Paralelne, efektívnejšie využitie dostupnej pôdy má zabrániť ďalšiemu poklesu prirodzených biotopov. Lepšie využitie neobhospodarovaných plôch nám môže pomôcť obnoviť aj také druhy, ktoré sa už z prostredia skoro vytratili.

Syngenta preto zahájila sériu projektov podporujúcich transformáciu poľnohospodárskeho systému. Spoločným menovateľom týchto projektov je optimalizovať profitabilitu v poľnohospodárstve ruku v ruke s ochranou životného prostredia:

  • Ochrana pôdy (ProTerra, SOWAP)
  • Ochrana vody (TOPPS, TOPPS – PROWADIS)
  • Opeľovače a multifunkčné prístupy pre intenzívne poľnohospodárstvo a využitie pôdy (Operation Pollinator)
pollinator on flower syngenta

Projekt a jeho výhody

pole syngenta

Multifunkčné prístupy

polinizador bombilius cta syngenta

Budúcnosť projektu