Cukrová repa

cukrova repa

Len zdravý listový aparát cukrovej repy je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody a dobrej technologickej kvality.

Cukrová repa reaguje veľmi citlivo pri vyššom tlaku listových chorôb, čo sa následnej prejaví na zníženej úrode, ale aj zhoršenej technologickej kvalite. Vyšší obsah K, Na alfa aminodusíka sa prejaví znížením výťažnosti cukru a zvýšením podielu melasy v technologickom procese spracovania cukru v cukrovaroch. Najvážnejšou listovou chorobou v našich podmienkach je cercospora (Cercospora beticola), ktorá môže znížiť úrody až o 10 – 30%. Ďalšou významnou chorobou cukrovky je Erysiphe betae, ktoré sa oproti cercospore nevyskytuje v našich podmienkach tak masovo. Ďalšími listové choroby ako sú Ramularia beticola a Urocystis betae sa v našich zemepisných šírkach tak výrazne neprejavujú. Pri podcenení fungicídnej ochrany môže dôjsť k výraznej redukcii listového aparátu, ktorý môže byť v následnom období retrovegetácie nahradený novými listami. Na ich tvorbu je však potrebný už uložený cukor v buľvách, a tak dochádza k veľkým stratám.

Predpokladom dobrého zdravotného stavu porastov je dobre zvládnutá fungicídna ochrana, ktorá by mala vychádzať z pravidelného monitoringu, predovšetkým od začiatku júna. Tlak listových chorôb v praxi kolísa v rámci jednotlivých pestovateľských ročníkov. V roku 2012 tu bol veľmi silný tlak cercospory na porastoch oslabených z dôvodu sucha.

Správne načasovanie aplikácie fungicídov, a to hlavne pri včasnej infekcii, je rozhodujúce pre vysoké úrody. Tá môže chrániť rastliny podľa typu použitého fungicídu až po obdobie 3-4 týždňov. Príliš neskorá aplikácia môže v neskoršom období výrazne utlmiť rozvoj listových chorôb. Použitie tolerantnej odrody dáva pestovateľom väčšiu časovú flexibilitu a istotu v technológii fungicídneho ošetrenia. Odrody spoločnosti Syngenta majú v prevažnej miere veľmi dobrú toleranciu na listové choroby, čo umožňuje pri správnom termíne prvého fungicídneho ošetrenia ušetriť aj ďalšiu aplikáciu fungicídov.

schema_cukrova_repa_2024.jpg