Tri prípravky pre jarné odburinenie obilnín

Aktuality
avoxa, axial, camaro

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech and Slovakia

Buriny patria ku škodlivým činiteľom s pravidelným výskytom bez ohľadu na ročník, pozemok aj pestovanú plodinu. Vyskytujú sa v porastoch každoročne, sú voči kultúrnej plodine vysoko konkurenčné a majú schopnosť presadiť sa aj v silne zapojených porastoch.

Prítomnosť burín v  obilninách môže výrazne ovplyvniť kvalitu zrna a úrodu. Obilniny patria k plodinám pomerne náročným na úrodnosť pôdy a dostupnosť vlahy. Prítomnosť burín je potom pri pestovaní obilnín logicky ďalším, silne limitujúcim faktorom. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce buriny v  ozimných obilninách patria: metlička obyčajná  (Apera spica-venti), fialky, rumančekovité buriny, veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný, mak vlčí, kapustovité buriny a ďalšie. Tieto buriny sa môžu presadiť aj v jarných obilninách. V jarinách môžeme predpokladať menší výskyt maku vlčieho, nevädze poľnej alebo metličky obyčajnej. Naopak však musíme očakávať výskyt jarných druhov, ako sú napríklad ovos hluchý, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná alebo napríklad mrlík biely.

REGULÁCIA TRÁVOVITÝCH BURÍN

Škodlivosť trávovitých burín je výrazná, v prípade silného zaburinenia môžu straty na úrode dosiahnuť až 80 %. Ako už bolo spomenuté, medzi najviac zastúpené druhy s najvyššou škodlivosťou  v ozimných obilninách patrí metlička obyčajná, v jarinách ovos hluchý. V posledných rokoch sa tiež rozširujú ďalšie ozimné trávovité buriny, ktorých škodlivosť nie je zanedbateľná. Ide predovšetkým o stoklasy alebo psiarku roľnú.

Použitie graminicídu Axial 050 EC je ideálnym riešením pre reguláciu metličky obyčajnej a ovsa hluchého a to aj pri silne zaburinených pozemkoch a v lokalitách s výskytom rezistentných populácií metličky obyčajnej.

Účinok na burinné trávy nie je závislý od rastovej fázy. Pri aplikácii herbicídu Axial 050 EC je možné využiť široké aplikačné okno aj z hľadiska optimálnych podmienok na aplikáciu. Prípravok je možné aplikovať v rozsahu teplôt 1 - 25 °C, vysoká efektivita účinnosti aj bezpečnosť k plodine sú samozrejmosťou.

Herbicíd Avoxa je mimoriadne vhodný pre reguláciu odolnejších burinných druhov, ako sú stoklasy alebo psiarka roľná.

obilniny

Silné zaburinenie spôsobí vysoké straty na úrode

REGULÁCIA DVOJKLÍČNOLISTOVÝCH BURÍN

V jarnom období je nutné čo najskôr zaistiť elimináciu dvojklíčnolistových burín, aby ste zamedzili ich konkurenčnému vplyvu. Na tento účel je veľmi vhodná naša herbicídna novinka Camaro.

Camaro je možné v oziminách aplikovať od začiatku odnožovania, v jačmeni jarnom potom dokonca od rastovej fázy BBCH 12. Ideálne je počkať na optimálnu fázu dvojklíčnolistových burín, čo zodpovedá fáze od dvoch do desiatich listov (BBCH 10-19), najlepšie v období intenzívneho rastu burín. Pri ozimnej pšenici, jačmeni a tritikale odporúčame Camaro aplikovať v dávke 0,6 l/ha, pri jačmeni jarnom použite dávku 0,5 l/ha. Aplikácia je možná do rastovej fázy druhého kolienka (BBCH 32).

Zastavenie rastu citlivých burín je po aplikácii veľmi rýchle, typické symptómy poškodenia buriny (abnormality rastu, zmena farby) sú viditeľné po 7–10 dňoch od aplikácie.

Medzi citlivé buriny radíme rumančekovité buriny, kapsička pastierska, mak vlčí, mrlík biely, peniažtek roľný, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný i výdrol repky.

ČO ROBIŤ, KEĎ POTREBUJEME Z PORASTU ODSTRÁNIŤ DVOJKLÍČNOLISTOVÉ BURINY I TRÁVY

V prípade súčasného výskytu dvojklíčnolistových i trávovitých burín odporúčame použiť Camaro v sekvečnom ošetrení s herbicídom Axial 050 EC alebo v tank-mix kombinácii s herbicídom Avoxa.

Použitie v sekvenčnom ošetrení súvisí s obsahom účinných látok v herbicíde Camaro. Účinné látky na báze rastových herbicídov môžu spôsobiť v kombinácii s ú.l. pinoxaden antagonistický efekt v účinku na metličku obyčajnú, preto je potrebné dodržať pri aplikácii jednotlivých herbicídov odstup medzi minimálne jeden týždeň. Camaro aplikujte v registrovanej dávke.

obilniny

Dvojklíčnolistové buriny je potrebné na jar regulovať čo najskôr, pretože majú vysokú konkurenčnú schopnosť

Camaro možno použiť v tank-mix kombinácii s herbicídom Avoxa. Camaro aplikujte v registrovanej dávke, dávka prípravku Avoxa je potom závislá na druhu trávovitých burín. Pri regulácii metličky alebo ovsa postačí dávka Avoxy 1,35 l/ha, v prípade výskytu stoklasu alebo psiarky je potrebná dávka 1,8 l/ha.

Výhodou tank-mix kombinácie herbicídov Camaro a Avoxa je rýchle a efektívne odstránenie burín v jednom vstupe, veľmi široké spektrum účinku a posilnenie účinku na niektoré dvojklíčnolistové buriny (veroniky, fialky). Kombinácia je použiteľná do všetkých obilnín okrem porastov jačmeňa.

CAMARO MÔŽETE MIEŠAŤ AJ S FUNGICÍDMI A INSEKTICÍDMI

Herbicíd Camaro môžete bez problémov miešať s fungicídmi Unix 75 WG, Pecari 300 EC alebo s insekticídom Karate Zeon 5 CS.

KAM ĎALEJ:

Axial 050 EC

Avoxa

Camaro - novinka 2022