Regulácia porastu - účinne, flexibilne a bezpečne

Aktuality
moddus_r_me_visual_temperature.jpg

V systémoch intenzívneho pestovania pšenice sa dosiahnutia vysokej a stabilnej úrody s požadovanou kvalitou zrna bez morforegulácie porastu len ťažko zaobídete. Regulátory slúžia nielen ako poistka pri ochrane porastov pred poľahnutím, ale ich použitie prináša ešte množstvo ďalších výhod.

 

Základom vytvorenia dobrého produktívneho porastu jarných i ozimných obilnín s predpokladom vysokého úrodového potenciálu sú silné, dobre odnožené rastliny s bohatým koreňovým systémom. Pri oziminách sú často porasty na začiatku jarnej vegetácie slabé, horšie zapojené a s menším počtom odnoží. Príčin môže byť niekoľko – oneskorená sejba, pomalé a/alebo nevyrovnané vzchádzanie na jeseň v dôsledku sucha, komplikovaný priebeh zimy. U jarín naopak veľmi často zápasíte s nedostatkom vlahy v počiatočnom období rastu a je potrebné vhodne podporiť rozvoj koreňového systému. Významným spôsobom, ako porastom pomôcť, je popri vyváženej výžive aj dobre načasovaná aplikácia vhodného morforegulátora, ktorý spomaľuje predlžovací rast, podporuje odnoženie a vyrovnanosť odnoží, posilní rozvoj koreňového systému a zlepšuje príjem živín.

 

Pozitíve účinky morforegulácie

Pravdou je, že na trhu sú dostupné odrody s kratším a pevnejším steblom, u ktorých klesá riziko silného poliehania a regulácia nie je nevyhnutná. S častejším výskytom sucha a zvýšených teplôt počas vegetácie je však potrebné aj u týchto odrôd posilňovať odolnosť rastlín proti abiotickému stresovému faktoru spôsobenému práve suchom. A to tak, že podporíte rozvoj koreňového systému.

Pozitívny účinok produktov Moddus® a Moddus® Flexi s obsahom účinnej látky trinexapax-ethyl na podporu rozvoja koreňového systému, zlepšenie príjmu živín a celkovej vitality rastliny je úplne zrejmý. Je potvrdený aj množstvom výsledkov z realizovaných pokusov. Vplyv mohutnejšieho koreňového systému sa prejaví v pozitívnom vplyve na úpravu štruktúry porastu: počet klasov, HTZ, počet zŕn v klase.

 

Optimálny termín pre morforeguláciu aj podporu mohutnosti koreňov

Hlavným termínom pre ošetrenie porastu pšenice morforegulátormi je začiatok stĺpkovania (BBCH 31–32). Aplikáciou produktov Moddus® a Moddus® Flexi podporíte posilnenie koreňového systému, čiastočnú redukciu vedľajších slabých odnoží, skrátenie jednotlivých partií stebla a spevnenie predovšetkým dolných internódií.

Pokiaľ nebolo vykonané základné ošetrenie morforegulátorom na začiatku stĺpkovania a počas ďalšej vegetácie, objaví sa potreba krátenia porastu. K dispozícii je morforegulátor Moddus® Flexi, ktorý môžete aplikovať v širšom časovom rozmedzí v priebehu celého stĺpkovania (optimálne v BBCH 35-39 u ozimín, v BBCH 35-37 u jačmeňa jarného).

Prínosy a benefity delenej opakovanej morforegulácie

Delené opakované ošetrenie morforegulátormi sa ukazuje ako vysoko efektívne a súčasne veľmi šetrné ku kultúrnej plodine a opäť ho možno využiť pri pšenici ozimnej i jačmeni jarnom. Opakované ošetrenie je možné vykonať nasledovne: Produkt Moddus®  aplikujte v BBCH 31 a v BBCH 37 vykonajte aplikáciu regulátora Moddus® Flexi. Dávky v dobe aplikácie prispôsobujte aktuálnym podmienkam počasia.

Optimálne riešenie pre porasty s vysokým rizikom poľahnutia

Pri hustých porastoch, pri vysokej intenzite pestovania a pri odrodách s dlhým steblom a nízkou odolnosťou voči poliehaniu je vhodná intenzívnejšia miera regulácie. Na začiatku stĺpkovania je možné použiť vysoko efektívnu kombináciu produktu Moddus® s CCC. Podľa našich skúseností pri takejto aplikácii je v podmienkach vysokého rizika poľahnutia obzvlášť vhodné ošetrenie chlormequat-chloridom v priebehu odnožovania v dávke 1,0 l/ha s následným ošetrením produktom Moddus® počas stĺpkovania (BBCH 31-32).

 

Moddus® Flexi - ešte vyššia rozpustnosť v menej vhodných podmienkach a rýchly príjem do rastlinných pletív

Moddus® Flexi v novej ME formulácii je dobre miešateľný s celým radom pesticídov, navyše jeho použitie v tank mix kombináciách je pre rastliny oveľa bezpečnejšie a šetrnejšie, v porovnaní s vlastnosťami EC formulácií. ME formulácia ponúka záruku lepšieho komfortu pri práci a manipulácii s produktom. Zjednodušuje a urýchľuje prípravu aplikačnej kvapaliny, kedy nedochádza k problémom s rozpustnosťou aj pri príprave aplikačnej kvapaliny v chladnejších podmienkach. Produkt sa po príprave aplikačnej kvapaliny neusadzuje a postreková kvapalina je pomerne stabilná.

 

Moddus® Flexi je vysoko rozpustný koncentrát s deklarovanou rozpustnosťou už pri teplotách od 5 °C. Nízka rozpustnosť, najmä generických výrobkov, alebo produktov s WG formuláciou môže spôsobiť upchávanie filtrov, usadeniny v postrekovači, nerovnomerné pokrytie alebo poškodenie rastlín pri aplikácii a prípadné straty efektivity účinnej látky. Všetky tieto faktory sú pri regulácii porastov nežiaduce.

 

Všeobecné pravidlá pre aplikáciu regulátorov

V rámci dlhoročných pokusov spoločnosti Syngenta bolo preukázané, že teplota pri aplikácii nie je najdôležitejší faktor z pohľadu vplyvu na účinnosť regulácie. Najdôležitejším faktorom pre optimálny účinok regulátora je aktívny rast plodiny. Pokiaľ plodina nie je v aktívnom raste, nemala by byť regulovaná. Ideálne je vykonávať aplikáciu regulátora v čase aktívneho rastu rastliny, alebo pokiaľ je aktívny rast očakávaný.

 

Čím bude dlhšia doba medzi aplikáciou regulátora a začatím aktívneho rastu rastliny, tým nižšiu efektivitu regulácie je možné u akéhokoľvek regulátora očakávať. Teploty hrajú významnú úlohu v rozpustnosti produktov pri príprave aplikačnej kvapaliny a pri príjme účinných látok rastlinou. Pre efektívny účinok regulátorov je však tým najdôležitejším faktorom aktívny rast rastliny – bez neho nie je regulácia možná.

Moddus® aj Moddus® Flexi sú do rastlinných pletív prijímané rýchlo aj pri nízkych teplotách. Optimálna aktivita v rastlinných pletivách nastáva pri teplote okolo 8°C.

Z oboch dôvodov (aktívny rast rastliny aj aktivita účinnej látky v pletivách) odporúčame pri oboch našich produktov aplikáciu až pri teplotách od 8 °C. Rozhodne nie je vhodná aplikácia regulátorov rastu pri očakávaných mrazoch, dlhodobo nízkych teplotách pod 5 °C a na porast akokoľvek stresovaný.

 

Možnosti pre tank mix kombinácie

Oba naše morforegulátory sú veľmi dobre miešateľné s celým radom pesticídov a výsledné tank-mix kombinácie v porovnaní s generickými produktmi sú oveľa bezpečnejšie k plodine. Je možné ich miešať s fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi aj hnojivami s obsahom mikroprvkov.

 

Miešateľnosť regulátorov Moddus® aj Moddus® Flexi s fungicídmi je bezproblémová. Tu môžete bezpečne použiť do tank mix kombinácie produkty na báze SDH inhibítorov (ElatusTM Era), azolové produkty (Pecari® 300 EC), prípadne aj fungicíd Unix® 75 WG. Pri príprave tank-mix aplikačnej kvapaliny produktov Mddus® (EC aj Flexi) + Unix® 75 WG je potrebné pamätať na dodržiavanie správnych postupov. Je dôležité do aplikačného zariadenia najskôr vliať Unix® 75 WG a po jeho úplnom rozpustení doplniť regulátor Moddus®. Zabránite tak možným problémom s rozpustnosťou prípravku Unix® 75 WG.

 

Miešateľnosť s herbicídmi je tiež možná, i keď zo všeobecného hľadiska vplyvu na obilniny menej šetrná. Pri produktoch Moddus® (EC aj Flexi) sme testovali predovšetkým kombinácie s našimi herbicídmi Axial® 050 EC a Avoxa®. Ich použitie je pre plodinu bezpečné a možné. Je však šetrnejšie k plodine nedopĺňať do tank-mix kombinácie ďalší komponent.

S insekticídmi je použitie tank-mix kombinácie úplne bezpečné.

Z hnojív odporúčame hnojivá s obsahom mikroprvkov. Nevhodné sú hnojivá s vysokým obsahom dusíka (DAM) a ich aplikácie vo vysokých koncentráciách. Pokiaľ je potrebné aplikovať DAM, je tank-mix možný iba pri dodržiavaní nariedenia DAM s vodou v pomere 1:3, potom možno hovoriť o bezpečnom použití pre plodinu.

Všeobecne pri príprave tank-mix kombinácií produktov platí pravidlo, že niekoľkonásobné tank-mixy typu herbicíd, morforegulátor, fungicíd, listové hnojivo, stimulátor a/alebo zmáčadlo sú často kontraproduktívne. Nevedú k pozitívnemu výsledku, pretože jednotlivé komponenty môžu ovplyvňovať protichodné biochemické reakcie. Takéto kombinácie môžu pôsobiť stresovo na rastlinu a zvyšovať pravdepodobnosť vzniku viac či menej viditeľnej fytotoxicity. Pri príprave tank-mixu s regulátorom rastu sa preto riadime všeobecným pravidlom: Tank-mix kombinácia môže obsahovať maximálne tri produkty/komponenty (vrátane regulátora rastu). Ideálne a bezpečné pre plodinu je použiť do tank-mixu dva komponenty.

 

Inovatívne high-tech technológie vo zvýhodnenom balíčku

Aj v tohtoročnej sezóne ponúkame skutočne inovatívnu technológiu – Moddus® Flexi v balíčku s fungicídom ElatusTM Era, prepojenie modernej formulácie regulátora rastu so špičkovou úrovňou fungicídnej ochrany. Spojte naše najlepšie produkty a využite ich vo svojej pestovateľskej technológii na ochranu vašich porastov proti chorobám aj proti poľahnutiu. Zaistite si excelentne vyzerajúce porasty a vysokú úrodu prvotriednej kvality.

 

Čo dodať na záver

Regulácia porastu by mala byť neoddeliteľnou súčasťou agrotechniky obilnín. Morforegulátory majú všeobecne oveľa menší intenzifikačný efekt na formovanie celkovej úrody zrna ako napríklad výživa alebo fungicídne ošetrenie porastu. Hlavným zmyslom ich použitia je ochrana porastu pred poliehaním, pretože pokiaľ k nemu dôjde, prináša významné škody ako na celkovej úrode zrna, tak aj na jeho kvalite a zvyšuje náklady na zber. Vzhľadom na to, že na začiatku vegetácie nikdy nevieme, ako bude vegetačná sezóna prebiehať a ako bude zrážkovo bohatá, je preventívna aplikácia morforegulátora v optimálnom termíne ekonomicky vysoko efektívnym opatrením.

 

 

KAM ĎALEJ:

Morforegulátor Moddus® 

Morforegulátro Moddus® Flexi