You are here

Ošetrite svoje porasty včas

Aktuality
02.03.2021
metlička

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech and Slovakia

 

Metlička obyčajná (Apera spica-venti) je jednou z najzávažnejších trávovitých burín strednej Európy. Vďaka zmenám v spracovaní pôdy a uprednostňovaní bezorebnej technológie, zúženiu osevného postupu a vyššiemu zastúpeniu obilnín v osevnom postupe dochádza k zvýšenému výskytu metličky obyčajnej, a to z hľadiska miery zaburinenia, tak aj rozšírenia.

 

V prípade, že na vašom pozemku zaznamenáte problémy s rezistentnou metličkou obyčajnou, máme pre vás riešenie. V našom portfóliu nájdete tri herbicídy, ktoré zaisťujú efektívnu ochranu nielen voči tejto burine, Axial 050 EC, Avoxa a Defi Evo. Herbicídu Defi Evo sa vzhľadom k jeho aplikačnému oknu budeme bližšie venovať až v jesennom období. Teraz, s očakávaným príchodom jari, sa budeme venovať herbicídom Axial 050 EC a Avoxa.

 

SKOROU REGULÁCIOU PRE ZAISTENIE VYSOKÝCH ÚROD

Axial 050 EC je ideálnym riešením pre herbicídnu ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa jarného, ktorým dosiahnete elimináciu metličky obyčajnej a ovsa hluchého. Vďaka účinnej látke pinoxaden si Axial 050 EC s týmito burinami hravo poradí. Pinoxaden patrí do skupiny ACC-asa inhibítorov, v porovnaní s účinnými látkami z tejto skupiny však vyniká duálnym efektom, čo v praxi znamená zvýšenú mieru efektivity pri regulácii trávovitých burín. Pre Axial 050 EC nie sú problémom ani populácie metličky rezistentné voči ALS alebo PSII inhibítorom, ktorých počet nielen na Slovensku každoročne narastá.

Pri použití Axial 050 EC je pre reguláciu metličky najvhodnejšie skoré ošetrenie porastu, optimálne do konca odnožovania burín. Dôvodov je hneď niekoľko. Jednak vyššia citlivosť burín na aplikovaný herbicíd (buriny vo vyšších rastových fázach nemusia byť úplne potlačené) a zároveň je včasné odstránenie konkurenčných vplyvov burín dôležité pre zaistenie vysokých úrod.

Je známe, že metlička obyčajná sa radí medzi silne konkurenčné burinaté druhy, konkuruje obilninám ako v priestore, tak aj v získavaní vody a živín. Oddialenie aplikácie herbicídov vedie k stratám na úrode. Pri silnom zaburinení sa dá povedať, že každý deň sa počíta. S ohľadom na priebeh počasia jesene 2020, keď mnoho herbicídnych ošetrení nebolo možné realizovať, aktuálnosť skorého ošetrenia nadobúda na význame.

 

axial

NEOTÁĽAJTE S OŠETRENÍM PROTI METLIČKE

Metlička obyčajná je v priebehu vegetácie vývojovo vo veľmi podobných fázach ako pšenica ozimná. Pri dosiahnutí rastovej fázy stĺpkovania jej citlivosť k herbicídom klesá. Ak je pozemok súčasne silne zaburinený, prípadne sú tu zastúpené populácie metličky, ktoré vykazujú už určité rysy odolnosti voči ALS alebo PSII inhibítorom, je včasná aplikácia nevyhnutnou nutnosťou. V prípade, že by ste termín aplikácie odďaľovali, vystavujete sa riziku vzniku odolnosti alebo v horšom prípade nástupu rezistencie metličky obyčajnej tiež na pinoxaden obsiahnutý v Axial 050 EC.

V každej populácii sú zastúpené jedince s rôznou citlivosťou. Po nevhodnej aplikácii herbicídu (z hľadiska fázy burín už neskorej) sa môže stať, že niektoré jedince herbicídny zásah prežijú. A to je práve okamih, kedy nastupuje potenciál pre vznik rizika rezistencie. Selekcia odolných populácií môže prebiehať na pozemkoch nenápadne aj niekoľko rokov. Akonáhle sa však prejaví v plnej sile, odpadá už možnosť efektívnej herbicídnej regulácie. Nastáva veľký problém, ako s výberom vhodného herbicídu, ktorý bude ako tak efektívne fungovať, tak aj so zaistením čistého porastu.

 

NIEKTORÉ SPOJENIA JEDNODUCHO FUNGUJÚ LEPŠIE

Ďalším herbicídom, ktorý môžete na reguláciu trávovitých burín využiť je Avoxa. Kombinuje v sebe účinné látky pinoxaden + pyroxsulam a je prioritne určený na reguláciu odolných druhov tráv ako sú stoklas, psiarka a pod. pri použití v dávke 1,8 l/ha. Kombinácia účinných látok zaisťuje dvojitý mechanizmus účinku na väčšinu tráv, ktorý je synergický a veľmi efektívny. Avoxa si dokáže jednoducho poradiť aj s rezistentnou metličkou, a to aj vďaka vyššie spomenutým vlastnostiam. Nespornou výhodou je vysoká tank-mix kompatibilita s celým radom herbicídov a možnosť regulácie jedno- aj dvojklíčnolistových burín v jednom zásahu.

 

avoxa

 

avoxa

MONITORING REZISTENCIE BURÍN

 

Monitoring rezistencie, ktorým sa Syngenta zaoberá už niekoľko rokov, zachytáva znepokojujúci trend vývoja rezistencie. Narastá počet pozitívnych záchytov na ALS, PSII, krížovú i viacnásobnú rezistenciu, ale tiež výskyt rezistencie voči ACC-asa inhibítorom, kam spadá aj pinoxaden.

 

Dôvodov nárastu rezistencie je niekoľko:

- aplikácia herbicídov v nízkych dávkach,

- tank-mix kombinácia s herbicídmi, ktoré sa môžu prejaviť antagonistickým efektom na metličku obyčajnú (prejav so znížením účinnosti),

- nedodržiavanie základných pravidiel antirezistentnej stratégie, ktorá spočíva v striedaní herbicídov,

- realizácia aplikácie, ktorá prichádza príliš neskoro (z hľadiska optimálnej fázy burín).

 

Hoci je pinoxaden stále v skupine účinných látok s najlepším výsledkom a najnižšou úrovňou zachytenia rezistencie, trend hovorí jasne. Každoročne narastá počet rezistentných populácií aj pri tejto účinnej látke (graf 1,2).

 

 

ČISTÝM POZEMKOM ZA ÚRODU A PROTI REZISTENCII

Aby sme si zabezpečili čisté pozemky a fungujúce produkty aj do budúcnosti, je dôležité efektívne využívať produkty, ktoré máme k dispozícii. Chráňme si výrobky a účinné látky v nich obsiahnuté pred vznikom rezistencie. Vyhneme sa tak do budúcnosti problému s reguláciou burín, kedy by sa mohlo stať, že už nebudeme mať k dispozícii žiadnu efektívnu zbraň.

 

Aplikujte herbicídy včas!

 

 

Kam ďalej:

Atlas burín

Metlička obyčajná

Axial 050 EC

Avoxa