ZORA - systém zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín

Aktuality
zora

Ing. Jozef Kotleba, Slovenská asociácia ochrany rastlín

V minulých rokoch boli vo viacerých odborných periodikách uverejnené príspevky o „Pilotnom projekte Slovenskej asociácie ochrany rastlín ohľadne nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín“, ktoré podrobne popisovali nakladanie s prázdnymi obalmi od prípravkov na ochranu rastlín. Ich cieľom bolo informovať poľnohospodársku verejnosť na Slovensku o dôvodoch správneho nakladania s prázdnymi obalmi od prípravkov, ktoré jednoznačne chránia životné prostredie, zvyšujú hospodárnosť ich používania a znižujú náklady poľnohospodárov na ich zneškodnenie.

Zároveň príspevky poznamenávali, že výstupom pilotného projektu je zaviesť schému, v ktorej sa odskúša prevádzkové riešenie pre nakladanie s tokom prázdnych, vypláchnutých plastových obalov od prípravkov na ochranu rastlín. Toto prevádzkové odskúšanie sa udialo v rokoch 2014-2020.

Cieľom tohto príspevku je oboznámiť poľnohospodársku verejnosť o progrese zaznamenanom v tejto oblasti za posledné 2 roky a o nových skutočnostiach, ktoré so zberom prázdnych obalov súvisia.

zora

V marci 2021 členovia Slovenskej asociácie ochrany rastlín schválili komerčný názov pre systém zberu prázdnych obalov na Slovensku. Znamená to, že systém zberu prázdnych obalov beží pod názvom „ZORA“, čo je výstupom pôvodného pilotného projektu. Názov ZORA znamená: Zber - Obaly - Recyklácia - Agro => ZORA.

Treba poznamenať, že v prenesenom význame názov ZORA vyjadruje aj predzvesť niečoho lepšieho, radostného, čo určite systém zberu prázdnych obalov ZORA, založený členmi Slovenskej asociácie ochrany rastlín predstavuje. Systém zberu má v prvom rade na pamäti ochranu životného prostredia, predchádzanie nezákonnému nakladaniu s obalmi ich pálením, znižovanie nákladov poľnohospodárov za zneškodnenie prázdnych obalov a samozrejme ich následné zhodnotenie - recykláciu. Ide o uplatňovania cirkulárnej ekonomiky priamo v praxi. Pre systém zberu prázdnych obalov bolo vytvorené logo, ktoré vyjadruje materiálové zhodnocovanie prázdnych obalov.

Ako už bolo uvedené, systém ZORA vytvorili členovia Slovenskej asociácie ochrany rastlín s tým, že ho podporujú už aj niektoré distribučné spoločnosti (Chemstar, RWA a AGROPALÍN). Partnerom systému ZORA je spoločnosť Fecupral, spol. s r. o., so sídlom v Prešove.   

V súčasnosti, v roku 2022 systém ZORA operuje v 17 okresoch na dobrovoľnom základe so zberom prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín. Postupne sa očakáva, že s požiadavkou vstupu do systému ZORA sa budú hlásiť aj ďalšie poľnohospodárske subjekty z iných okresov. Tu však treba poznamenať, že zber musí byť koordinovaný, a je potrebné mať na pamäti finančné náklady na logistiku. Rozširovanie zberu obalov bude potrebné urýchliť, keďže v roku 2020 európsky priemysel ochrany rastlín prijal záväzok, že do roku 2025 sa musí zabezpečiť zber a následné zhodnotenie 75% obalov od prípravkov na ochranu rastlín umiestnených na trh v krajinách ES, vrátane Slovenska.

zora

Spustenie systému ZORA si vyžiadalo aj zabezpečenie intenzívnej informačnej kampane. Tá spočíva účasťou Slovenskej asociácie ochrany rastlín na pravidelnom vzdelávaní poľnohospodárov, a to prostredníctvom odborného vzdelávania v oblasti ochrany rastlín organizovaného organizáciou Agroinštitút Nitra, š. p., a taktiež SPPK. Podrobnosti o možnosti zapojiť sa do systému ZORA nájdete na stránke www.agrozora.sk

Zmienená web stránka poskytuje záujemcom komplexné informácie ako sa do systému zapojiť - splnenie administratívnych požiadaviek zo strany záujemcu, ako správne prázdne obaly vyplachovať, ako ich pripraviť na odber (vypláchnuté, suché a nezatečené), vrátane odbornej konzultácie. Web stránka zároveň obsahuje viaceré informačné materiály a demonštračné video-ukážky, ktoré záujemcom napomáhajú získať celkový obraz o fungovaní systému ZORA ako takého.     

Je potrebné dôverovať tomu, že systém ZORA jednoznačne svojou službou prispeje k ochrane životného prostredia, ktoré si to veľmi žiada. Zároveň Slovenská asociácia ochrany rastlín ako zakladateľ systému ubezpečuje potenciálnych záujemcov, že prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín zozbierané systémom ZORA sa zhodnocujú recykláciou! Je to zásadný rozdiel medzi službami, ktoré poskytuje veľké množstvo renomovaných komerčných spoločností nakladajúcich s odpadom na území Slovenska. Výsledkom ich služieb nie je zhodnocovanie prázdnych obalov, ale odvoz prázdnych obalov na nebezpečné skládky odpadu. Takýto spôsob zneškodňovania odpadov je dávno neudržateľný a je proti zdravému rozumu. Zároveň je nepochopiteľné, že aj medzi poľnohospodármi na Slovensku je veľa takých, ktorým splnenie jednoduchých požiadaviek stanovených v systéme ZORA „vyvoláva nepredstaviteľné problémy a nadprácu“.   

Zdroj:

Autor článku: Ing. Jozef Kotleba, Slovenská asociácia ochrany rastlín

Autor fotografií: Ing. Jozef Kotleba, Slovenská asociácia ochrany rastlín

KAM ĎALEJ:

Web stránka systému ZORA

Informačný leták - ZORA, zber obalov a ich zhodnotenie