Miešanie prípravkov a príprava postrekovej kvapaliny

Aktuality
postrekovač

Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská

V Syngenta akadémii sme sa už venovali preprave a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín. Ďalším významným zdrojom potenciálneho znečistenia je príprava postreku. Prípravky, ktoré boli bezpečne prepravené na miesto plnenia sa teraz musia bezpečne vliať do riediacej kvapaliny, ktorou sa potom naplní nádrž postrekovača. Aj táto pracovná operácia má svoje stanovené postupy a pravidlá.

Postrekovač, do ktorého sa bude postreková kvapaliny nalievať, by mal byť už pripravený, teda nastavený na stanovenú hektárovú dávku, ktorou sa bude plodina ošetrovať. Tzn. osadený zodpovedajúcimi tryskami a stanovený pracovný režim (pracovná rýchlosť a tlak postrekovej kvapaliny).

Stanovenie dávky prípravku a množstva vody

Dávku alebo rozsah dávkovania jednotlivých prípravkov proti konkrétnym škodlivým organizmom možno najlepšie zistiť z návodu na použitie, a to tak v objemových či hmotnostných jednotkách (litre, kg) na 1 hektár, ako aj v mnohých prípadoch v percentách riedenia. Tieto informácie sú pre používateľa záväzné. Vyššie hranice dávky sa odporúčajú pre silnejší stupeň napadnutia škodlivým organizmom a naopak.

Množstvo postrekovej kvapaliny / hektárová dávka sa riadi:

• stavom porastu,

• typom použitého prípravku,

• charakterom škodlivého organizmu,

• použitou aplikačnou technikou,

• poveternostnými podmienkami.

Vyššie dávky vody sa odporúčajú pri ošetrovaní vysokých a hustých kultúr alebo porastov (veľký povrch zelenej hmoty), na aplikáciu kontaktne pôsobiacich prípravkov (fungicídy, desikanty a pod.) a tiež pri aplikácii za teplého a suchého počasia, kedy dochádza k väčším aplikačným stratám odparom.

Syngenta akademia
Syngenta akademia

Miesto na plnenie postrekovača

Okrem samotného postrekovača je dobré skontrolovať pripravenosť miesta, kde sa bude vykonávať miešanie prípravkov a plnenie postrekovača. Buď sa táto operácia vykonáva na farme resp. na podniku alebo „na poli“, čo väčšinou predstavuje okraje pozemkov, kde sa bude postrek aplikovať. Tieto miesta by mali spĺňať požiadavky, ktorých dodržiavaním môžeme výrazne znížiť riziko znečistenia okolitého prostredia a riziko zasiahnutia vodného prostredia (povrchová voda, vodné toky). Ak sa pozemky nachádzajú v blízkosti vodného toku alebo zdroja, miesto na plnenie je vhodné zvoliť čo najďalej od nich. Pokiaľ to nie je možné dodržať, miesto sa presúva inam tak, aby nemohol byť vodný tok alebo zdroj ohrozený.

Miešanie a plnenie

Taktiež pri plnení nádrže postrekovača je potrebné dodržiavať stanovené zásady.

Nádrž postrekovača by mala byť plnená kvalitnou čistou vodou bez mechanických a ďalších prímesí. Na vlastnostiach vody môže závisieť výsledok aplikácie. Preto je vždy nutné vykonávať plnenie nádrže cez plniace sito alebo plniaci filter. Plniacim sitom v nalievacom otvore nádrže dnes musí byť povinne vybavený každý postrekovač. Okrem tohto sita umožňujú niektoré typy aj plnenie nádrže pomocou vlastného plniaceho zariadenia. V týchto prípadoch býva stroj vybavený sacou hadicou zakončenou sacím košom alebo sacím injektorom a nosná látka je ďalej vedená cez sací filter a čerpadlo do nádrže postrekovača. Toto zariadenie je však možné používať iba v prípade, že nosná látka je nasávaná z nepriepustnej nádrže, odkiaľ nehrozí prípadné znečistenie povrchových alebo spodných vôd.

Po naplnení nádrže vodou (zhruba polovice zamýšľaného objemu postreku) je možné pridať prípravok. Na tento účel je potrebné uviesť do chodu miešacie zariadenie postrekovača. Pokiaľ je postrekovač vybavený niektorým z typov primiešavacieho zariadenia, vždy na plnenie nádrže prípravkami toto zariadenie použijeme. Používanie rozmiešavacích/vyplachovacích zariadení eliminuje potrebu obsluhy naťahovať sa alebo šplhať na zariadenie. Ak hmotnosť obalu vyžaduje použitie zdvíhacích zariadení, potom tieto požiadavky budú popísané na etikete prípravku. Obsluha by mala proces miešania a plnenia vizuálne sledovať.

Na otváranie vriec a krabíc používajte nôž určený iba na tieto účely, postupujte opatrne a vyhnite sa akémukoľvek nekontrolovanému úniku prípravkov. Používať by sa mali špeciálne otvárače na viečka a zátky. Na odstránenie druhotných zátok používajte rezače na fólie. Ak sú potrebné malé množstvá, použite odmeriavacie zariadenie, ktoré je na to určené. Musí byť použité a okamžite opláchnuté nad indukčnou miskou, alebo pokiaľ nie je k dispozícii miska, potom ho umyte nad sieťkou/filtrom v plniacom otvore.

Čiastočne použité kontajnery uložte „nastojato“ s otvormi vo vonkajších baleniach uzavretými a v stabilných pozíciách, aby sa predišlo vyliatiu a iným únikom.

Po pridaní prípravkov doplníme nádrž na požadovaný objem a tento udržujeme v „pohybe“ pomocou miešacieho zariadenia, ktoré je v činnosti po celú dobu aplikácie.

Syngenta akademia
Syngenta akademia

Ochranné pomôcky

Osoby prichádzajúce do styku s prípravkami, musia byť vybavené vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami. Patričný pracovný odev, gumové čižmy, gumová zástera, tvárový štít a nitrilové rukavice patria k základnej výbave každej obsluhy postrekovača.

Nevhodné pH alebo nevhodná tvrdosť vody môže účinnosť niektorých účinných látok znížiť, prípadne skomplikovať aplikáciu. Používanie primiešavacieho zariadenia, ktoré okrem iného uľahčuje prácu obsluhy, by malo byť samozrejmosťou u všetkých poľných postrekovačov.

V súvislosti so znižovaním rizík a dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie sa diskutujú a už využívajú možnosti plnenia prípravkov do nádrže postrekovača bezpečnejším spôsobom pre obsluhu. Na plnenie prípravkov je možné použiť aj iné, na tento účel vyvinuté zariadenia. Jedná sa o tzv. uzavreté systémy na plnenie kvapalných prípravkov. Umožňujú plnenie prípravkov z originálnych obalov (či len časti alebo celého obsahu obalu) bez priameho kontaktu obsluhy s prípravkom.

Jedná sa o adaptéry, pomocou ktorých sa pri nalievaní prípravkov z originálnych obalov využívajú adaptéry, ktoré zaisťujú, že obsluha neprichádza do priameho kontaktu s prípravkom. Originálne uzávery sa buď vôbec neodskrutkujú alebo sa po oddelení od obalu nahradia časťou adaptéra a nedochádza k prerezaniu/odstráneniu hliníkovej fólie z hrdla (čo je pri bežnom spôsobe otvárania obalov nutné a môže pri ňom dôjsť k postriekaniu prípravkom alebo jeho vyliatiu do prostredia). Jedným z týchto riešení je systém EasyConnect Syngenta.

Aj tu je však dôležité riadiť sa pokynmi na plnenie na etikete prípravku.

Všeobecne sa prípravky nesmú nikdy plniť do prázdnej postrekovej nádrže. Používať sa smú iba registrované zmesi prípravkov. Prečítajte si návod na použitie/etiketu a skontrolujte kompatibilitu všetkých použitých pomocných alebo podporných látok. Použitie neschválených zmesí je jednak v rozpore s predpismi a môže tiež spôsobiť, že prípravok bude chemicky a/alebo fyzikálne reagovať tak, že nebude možné ho správne a bezpečne aplikovať, prípadne dôjde k zníženiu výslednej účinnosti.

Obaly – vyplachovanie, skladovanie, likvidácia

Čiastočne použité obaly by mali byť bezpečne uložené „nastojato“ s otvormi vo vonkajších baleniach uzavretými a v stabilnej pozícii, aby sa predišlo vyliatiu a iným únikom.

Prázdne obaly od prípravkov je potrebné vypláchnuť čistou vodou, aby bol spotrebovaný všetok prípravok z obalu a aby ich stav zodpovedal požiadavkám napr. pre zber prázdnych obalov.

Na vypláchnutie je možné využiť vyplachovacie zariadenie, prípadne sa obaly vyplachujú „trojnásobným výplachom“ ručne a všetka výplachová tekutina sa naleje do postrekovača k postrekovej kvapaline na použitie. Vizuálne by sa malo skontrolovať, či je obal čistý. Je dobré si prečítať etiketu, či určité rizikové kategórie nevyžadujú špecifické vyplachovacie postupy. Fóliové zátky a viečka je nutné tiež opláchnuť, pokiaľ prídu do kontaktu s prípravkami.

Zátky majú byť umiestnené do vyčistených kontajnerov, viečka bezpečne odstránené a balenia vrátené „nastojato“, pokiaľ to prichádza do úvahy, do prepravného obalu.

Prázdne obaly so všetkým príslušným balením sa musia vrátiť do skladu alebo priamo na príslušné miesto na následný odber a zodpovednú likvidáciu.

VIDEO Syngenta akadémia na tému miešanie prípravkov a príprava postrekovej kvapaliny 

Danú tému si môžete prejsť dnes tak moderným a obľúbeným spôsobom. Zaberie vám to približne 10 minút. Pre spustenie videoa kliknite TU alebo na priložený obrázok.

 

KAM ĎALEJ:

Syngenta akadémia

Syngenta akadémia - video "Aplikačné technológie - miešanie prípravkov a príprava postrekovej kvapaliny"

Syngenta Youtube