You are here

Čisté a zdravé porasty

Aktuality
03.09.2018

Po stopách SOLATENOLU

Pripomeňme si priebeh tohtoročnej sezóny. Tento ročník bol veľmi náročný z hľadiska voľby optimálnej ochrany porastov. Čelili sme predovšetkým suchu a veľmi rýchlemu vývoju plodín. Zo zimy sme sa prehupli ihneď do leta. Všetky rastlinné
druhy naštartovali veľmi rýchly rast a vývoj, ktorý bol urýchlený až o tri týždne. Nielen u obilnín sme mali problém aplikovať produkty v odporúčaných rastových fázach. Rozvoj hubových chorôb nebol, predovšetkým na začiatku sezóny,
príliš markantný.

Pri pšenici sme pozorovali ojedinelé výskyty múčnatky a septoriózy najmä u menej odolných odrôd pšenice. Rozvoj týchto chorôb však vplyvom veľmi teplého a suchého počasia stagnoval a miera napadnutia sa pohybovala na maxime 5 %.Lokálne, u citlivých odrôd, sme sa mohli stretnúť aj so silnejším tlakom helmintosporiózy pšenice. O to viac sme pozornosť museli venovať ochrane vlajkového listu, cielene najmä na neskoršie fázy vegetácie. Tento rok došlo v danom období k významnému rozvoju hrdze, prevládala hrdza pšeničná. Nedostatočne ochránené porasty boli zmieneným patogénom doslova desikované. 

V jačmeni dominoval na začiatku vegetácie výskyt múčnatky, neskôr dochádzalo k rozvoju hnedej škvrnitosti a rynchospóriovej škvrnitosti. Napadnutie nebolo u prevažnej väčšiny porastov príliš vysoké (cca do 5 %), samozrejme našli sa aj lokality s vyšším až silným napadnutím týmito patogénmi.

Nahliadnime teraz spoločne do porastov obilnín skúšobných staníc a usporiadateľov poľných dní. Čo tu vidíme? Krásne čisté porasty všade tam, kde bol aplikovaný fungicíd ELATUS Era s účinnou látkou SOLATENOL.

účinok solatenolu

účinok solatenolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

účinok solatenolu

účinok solatenolu

účinok solatenolu

účinok solatenolu