Kukurica na pevnom základe

Aktuality
syngenta-sk-banner-force-1132-x-637-12.jpg

Súťaž pre zákazníkov, ktorí používajú overený Force 1.5 G.

Zúčastnite sa zlosovania!

Nakúpte minimálne 100 kg Force 1.5 G a zašlite vyplnený formulár do 30. 4. 2023.

Jeden vylosovaný zákazník získa exkluzívnu vecnú cenu, kvalitnú agrotechniku v hodnote 3 000 €.

Losovanie prebehne na Dni poľa Optitech.

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S PRÍPRAVKOM FORCE 1.5 G

(ďalej len „Súťaž“)

 1. Usporiadateľ. Súťaž je usporiadaná spoločnosťou Syngenta Slovakia s.r.o., IČO: 31 349 463, so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4977/B (ďalej len „Syngenta“).
 2. Súťažiaci. Súťaž je určená pre zákazníkov spoločnosti Syngenta, ktorí ako pestovatelia používajú insekticíd Force 1.5G (ďalej len „Prípravok“) za účelom poľnohospodárskej prvovýroby.
 3. Výhra. Výhrou v Súťaži je kvalitná agrotechnika v hodnote 3.000,- EUR, ktorá bude odovzdaná výhercovi do 31. 7. 2023.
 4. Registrácia. Zákazník sa registruje do súťaže prostredníctvom elektronického predobejdnávkového formulára „Akcia Force® 1.5G“ (ďalej len „Formulár“) zaškrtnutím príslušného poľa. Vyplnený Formulár je zákazník povinný doručiť obchodnému zástupcovi spoločnosti Syngenta do 30. 4. 2023. Osoba podpísaná na Formulári zároveň svojim podpisom vyhlasuje, že je oprávnená konať v mene zákazníka.
 5. Princíp súťaže. Za každých nakúpených 100 kg Prípravku je zákazník zaradený do žrebovania o vecnú odmenu - agrotechniku v hodnote 3.000,- EUR. Každý zákazník tak môže byť zaradený do zlosovania viackrát v závislosti na množstve zakúpeného Prípravku.
 6. Podmienka pre účasť v žrebovaní. Prihlásený zákazník doloží nákup Prípravku Force 1.5 G do 30. 5. 2023 kópiami faktúr, a to ich zaslaním na adresu sídla spoločnosti Syngenta, alebo ich odovzdaním obchodnému zástupcovi spoločnosti Syngenta. V prípade, že prihlásený zákazník nedoloží kópie faktúr v uvedenom termíne, je zo súťaže automaticky vyradený.
 7. Žrebovanie. Žrebovanie sa uskutoční do konca júna 2023 počas poľných dní spoločnosti Syngenta. O presnom termíne žrebovania budú všetci prihlásení zákazníci informovaní vopred prostredníctvom obchodných zástupcov a termín žrebovania bude zverejnený na webovej stránke www.syngenta.sk.
 8. Oznámenie výsledkov. Výherca bude oznámený na poľných dňoch spoločnosti Syngenta a v deň žrebovania uvedený na webovej stránke www.syngenta.sk. Výherca bude následne kontaktovaný priamo prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré je uvedené na Formulári, najneskôr do 10 dní odo dňa konania žrebovania.
 9. Každý účastník súťaže udeľuje spoločnosti Syngenta súhlas, aby spoločnosť Syngenta ako prevádzkovateľ v rámci oznámenia výhercu zverejnila na internetovej stránke meno, priezvisko a miesto podnikania výhercu – fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a meno osoby oprávnenej konať za výhercu – právnickú osobu. Každý účastník súťaže zároveň udeľuje spoločnosti Syngenta súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s touto súťažou.
 10. V prípade, ak nebude možné výhercu kontaktovať do 20 dní odo dňa žrebovania alebo sa v tejto lehote sám o Výhru neprihlási, bude vyžrebovaný náhradný výherca.
 11. Odovzdanie výhry. Výhra bude výhercovi odovzdaná jej odoslaním zo strany spoločnosti Syngenta na adresu uvedenú vo Formulári na náklady spoločnosti Syngenta.
 12. Spoločnosť Syngenta si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Výhry. V takomto prípade bude výhercovi poskytnutá rovnaká alebo porovnateľná výhra.
 13. Zákazník berie na vedomie, že hodnotu Výhry nemožno vyplatiť v hotovosti a Výhra nie je súdne vymožiteľná.
 14. Výhercom súťaže je fyzická osoba alebo právnická osoba. Výherca preto berie na vedomie, že Výhra je príjmom a podlieha zdaneniu podľa príslušných právnych predpisov.
 15. Výhra nebude odovzdaná v prípade, ak spoločnosť Syngenta zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany zákazníka alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému zákazníkovi k získaniu výhry.
 16. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, a to ani v prípade zmeny týchto pravidiel.
 17. Tieto pravidlá sú platné a účinné odo dňa 1. 2. 2023