You are here

Taegro

Aktualizovaný:
31.01.2022

Fungicídy

Ochrana rastlín

Gracia novinka syngenta

 

BIOFUNGICÍD PRE POTLAČENIE MÚČNATKY A PLESNE SIVEJ

  • Chráni ovocie a zeleninu pred múčnatkou a plesňou sivou
  • Nízka aplikačná dávka
  • Ochranná lehota 4 hodiny
  • Skladovanie pri izbovej teplote
  • Použitie v takmer každej rastovej fáze

 

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24 je schopný kombinovať niekoľko typov účinku: 

  • kompetíciu,
  • antibiózu,
  • vyvolanie odolnosti rastlín.

Prípravok Taegro® pôsobí proti ochoreniam plodovej zeleniny z čeľade tekvicovité a ľuľkovité, šalátu a jahôd pestovaných v skleníkoch a fóliovníkoch a viniča pestovanom na poli. Taegro® sa dá použiť vo všetkých fázach rastu plodiny od presadenia alebo ujatia až do zberu.

Aplikáciu prípravku Taegro® je potrebné vykonávať v dávkach 0,185 – 0,370 kg prípravku na 1 ha pridaných do vody v objeme 180 – 1 000 l, a to pomocou bežnej poľnohospodárskej techniky používanej pri aplikácii listových fungicídov a insekticídov. V skleníkoch sa aplikuje trikrát až dvanásťkrát počas vegetačného obdobia s odstupom medzi aplikáciami minimálne 3 dni.

V prípade použitia na poli sa aplikuje trikrát až desaťkrát za vegetačné obdobie s odstupom medzi aplikáciami minimálne 3 dni. Výrobok sa smie aplikovať maximálne 4 hodiny pred zberom.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Taegro

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Taegro® sa aplikuje preventívne v intervale 5 – 10 dní. Prípravok nevykazuje kuratívnu aktivitu. Taegro® je možné v rámci postrekového sledu používať s inými prípravkami na ochranu rastlín. Odporúča sa používať ho ako súčasť postrekových programov s chemickými fungicídmi. Je kompatibilné s väčšinou chemických prípravkov na ochranu rastlín vrátane medi a síry. Je možné aj jeho použitie v rámci programu integrovanej ochrany.

Aplikujte Taegro® na konci dňa pre zníženie expozície spór UV žiarením. Optimálna účinnosť prípravku Taegro® je pri teplote medzi 15 a 30 °C. Mimo tento teplotný rozsah môže dôjsť k zníženiu pôsobenia, spóry však zostávajú životaschopné, až kým teplota nestúpne nad 40 °C, kedy táto životaschopnosť rýchlo klesá.

Prípravok Taegro® sa nesmie pridávať do vody z chlórovaných zdrojov (5 ppm alebo viac). Prípravok Taegro® je možné miešať v nádrži v zmesi s inými prípravkami na ochranu rastlín, vrátane fungicídov.

Má vynikajúci environmentálny profil. Je neškodný pre užitočný hmyz a opeľovače. Taegro® je odstránené z klasifikácie MRL.

Pri tomto prípravku je veľmi nízke riziko vzniku rezistencie, a to je potenciálny prínos pri manažmente rizika rezistencie voči chemickým fungicídom.

 

SKLADOVANIE

Prípravok sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch v suchých uzamknutých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 °C až +20 °C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svitom. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU VO VINIČI

Taegro