You are here

Vírusová zakrpatenosť pšenice

Vírusová zakrpatenosť pšenice
Wheat dwarf virus

Choroby

Príznaky, možnosti zámeny


Hlavným príznakom napadnutia rastlín je výrazné spomalenie ich rastu, zakrpatenosť. Rastliny takmer nevytvárajú klasy. Môžu sa vyskytnúť aj sprievodné príznaky - farebné zmeny (žltnutie, ale aj červenanie listov).

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Vírus napadá okrem pšenice aj ostatné obilniny a kultúrne aj plané trávy. Tie sú taktiež zdrojom infekcie pre ďalší vegetačný rok. Vírus je prenášaný cikádkou poľnou.

Dispozičné faktory


Vznik infekcie a šírenie ochorenia je pravdepodobnejšie v rokoch s dlhou, teplou jeseňou, ktorá umožňuje dlhšie trvajúce nálety prenášača (cikádky poľnej)

Hospodársky význam


Hospodársky významné výskyty sa objavujú len v niektorých rokoch, často lokálne, môžu ale spôsobiť výrazné výnosové straty (až 80 %).

Metódy ochrany


Ochranné opatrenia sú k dispozícii len nepriame: podľa možnosti insekticídna ochrana proti prenášačovi, tú je ale náročnejšie aplikovať v správnom termíne, pretože na rozdiel od monitoringu a prognózy výskytu vošiek nie sú v prípade cikádok dostatočne podrobné informácie. Podporným opatrením je aj neskorší výsev.