Zunčavka jačmenná v kukurici

Oscinella frit


Mírné škody způsobené požerky larvami bzunky ječné
Tvorba postranních odnoží po poškození hlavního výhonu

Poškozená mladá kukuřice larvami bzunky ječné
Poškozená mladá kukuřice larvami bzunky ječné

Zaradenie škodlivého činiteľa


Škodcovia kukurice

Popis škodcu, hostiteľské rastliny


Imágo: 3–4 mm dlhé, lesklo čierne. Larva: 4 mm dlhá, žlto biela, apódna. Zunčavka jačmenná je najrozšírenejším škodcom v kukurici, ktorého stopy nájdeme na každom kukuričnom poli. Samičky kladú vajíčka do škáry pod koleoptily práve vzchádzajúcej kukurice. O niekoľko dní neskôr sa liahnu larvičky a prevrtávajú sa listovou pošvou. Vo fáze 3. listu už sú badateľné požerky prvej generácie zunčavky. Mierne poškodenie je ohraničené a chodbičky sú priečne postavené k listovej žilnatine. Paralelne so žilnatinou sa tiahnu viac či menej hlboké početné vyžrané ryhy, ktoré sú žlté a ich okraje sú jasno striebristé. Vietor roztrháva listy a strapká ich cez ryhy a poškodené listy sú pokrčené v deravých ryhách. Tieto poškodenia pôsobia na ďalší rast rastlín nepriaznivo. K najväčším škodám dochádza, ak larvy zasiahnu vegetačný vrchol a tým poškodia hlavný výhon. K tomu však dochádza menej často. Pri silnom napadnutí však dochádza k tlmeniu rastu, tvorbe postranných odnoží a k výskytu hrčovitých spálenín a iných kvalitatívnych a kvantitatívnych poškodení jednotlivých rastlín. Zunčavka jačmenná sa vyskytuje v troch generáciách za rok, avšak druhá a tretia generácia nemá takmer žiadny vplyv na ďalší rast kukurice.

Príznaky, možnosti zámeny


Od štádia 3. listu kukurice sú viditeľné poškodenia od 1. generácie zunčavky. Larvy sa prežierajú v najmladších, ešte zvinutých listoch, do listového pletiva. Ľahké poškodenie sa obmedzuje na ryhu vyžranú naprieč listovým žilkám, od ktorej sa rovnobežne so žilkami rôzne ďaleko rozbiehajú jednotlivé vyžrané ryhy. Pletivo pozdĺž týchto rýh žltne a okraje majú striebristý lesk. K ťažkým poškodeniam dochádza, ak larva dosiahne vegetačný vrchol rastliny a tým zničí hlavný výhonok. Väčšina rastlín sa snaží túto stratu nahradiť tvorbou 1–2 odnoží, tie ale prinášajú len veľmi obmedzený výnos.

Biológia


Zunčavka jačmenná kladie svoje vajíčka do kornútov ešte nerozvinutých listov práve vzchádzajúcich rastlín. O niekoľko dní neskôr sa vyliahnuté larvy snažia čo najrýchlejšie dostať na bázu stebla, a tým k vegetačnému vrcholu. Miera vznikajúceho poškodenia je podstatne závislá od dĺžky obdobia medzi klíčením kukurice a dosiahnutím štádia 2. listu. Čím je toto obdobie dlhšie, tým majú larvy lepšie podmienky výživy, a tým výraznejšie sa vyvíja aj poškodenie. Obzvlášť ohrozené sú neskoré výsevy v máji. Od 4. listu už vajíčka nie sú na kukuricu kladené. Zunčavka sa síce ročne objavuje v troch generáciách, ale druhá a tretia generácia nemajú pre kukuricu žiadny význam.

Hospodársky význam


Zunčavka jačmenná je závažným škodcom kukurice. Vo všetkých pestovateľských polohách môžu každoročne vznikať ľahké až ťažké poškodenia. Následkom stredne silného až silného napadnutia je znížená produkcia rastlinnej hmoty, absencia alebo znížená kvalita šúľkov a zvýšená náchylnosť voči sneti kukuričnej.

Indikácia ošetrenia


Najistejším a najmenej okoliu škodiacim opatrením je insekticídne morenie osiva. Na ošetrenie v začiatkoch poškodenia vo fáze 1 až 3 listov sa ponúka možnosť plošného postreku insekticídmi.