Vírusová zakrpatenosť pšenice

Wheat dwarf virus


Príznaky, možnosti zámeny


Hlavným príznakom napadnutia rastlín je výrazné spomalenie ich rastu, zakrpatenosť. Rastliny takmer nevytvárajú klasy. Môžu sa vyskytnúť aj sprievodné príznaky - farebné zmeny (žltnutie, ale aj červenanie listov).

Prežívanie, zdroj primárnej infekcie


Vírus napadá okrem pšenice aj ostatné obilniny a kultúrne aj plané trávy. Tie sú taktiež zdrojom infekcie pre ďalší vegetačný rok. Vírus je prenášaný cikádkou poľnou.

Dispozičné faktory


Vznik infekcie a šírenie ochorenia je pravdepodobnejšie v rokoch s dlhou, teplou jeseňou, ktorá umožňuje dlhšie trvajúce nálety prenášača (cikádky poľnej)

Hospodársky význam


Hospodársky významné výskyty sa objavujú len v niektorých rokoch, často lokálne, môžu ale spôsobiť výrazné výnosové straty (až 80 %).

Metódy ochrany


Ochranné opatrenia sú k dispozícii len nepriame: podľa možnosti insekticídna ochrana proti prenášačovi, tú je ale náročnejšie aplikovať v správnom termíne, pretože na rozdiel od monitoringu a prognózy výskytu vošiek nie sú v prípade cikádok dostatočne podrobné informácie. Podporným opatrením je aj neskorší výsev.