Repka ozimná

repka

Repka je dôležitým prerušovačom obilných sledov a vynikajúcou predplodinou. Znižuje spotrebu hnojív a zvyšuje úrodnosť pôdy. Je prvou plodinou prinášajúcou finančný príjem do podniku a stáva sa aj dôležitou exportnou plodinou.

Základom vysokej úrody je včas a správne zasiaty porast, ktorého osivo je namorené proti a chorobám, ďalej skorá ochrana proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám, aplikácia regulátorov rastu, ktoré zabezpečia bezpečné prezimovanie a použitie vhodných insekticídov a fungicídov.

Repka ako plodina je v súčasnosti využívaná nielen ako potravina, ale aj surovina pre čiastočnú náhradu klasicikých pohonných hmôt.

schema_repka_2024.jpg