Multifunkčné prístupy

Pastva pre včely a multifunkčné prístupy pre intenzívne poľnohospodárstvo a využitie pôdy

Asi 80 % kľúčových plodín v Európe je závislých na opeľovačoch, medzi ktorými má nezastupiteľné miesto včela medonosná. Z globálneho hľadiska je hodnota prínosu opeľovačov odhadovaná na 153 mld. €.

Na druhej strane v dôsledku straty vhodných stanovíšť, chorôb a zmien v poľnohospodárskej praxi evidujeme pokles početnosti opeľovačov, predovšetkým včiel. Syngenta - vo svojej snahe pomôcť poľnohospodárom zabezpečiť zdravé a cenovo dostupné potraviny - vyvinula program, ktorý environmentálne udržateľným spôsobom napomáha zastaviť alebo dokonca zvrátiť tento trend. Pastva pre včely (Operation Pollinator) si kladie za cieľ zvýšiť početnosť opeľujúceho hmyzu (včely, ale aj motýle, čmeliaky a iné) tým, že pomôže vytvoriť na komerčných farmách vhodné a pre opeľovačov atraktívne plochy kvitnúcich porastov. Prečo? Dôvodom je absencia prirodzenej rôznorodosti a dostatku kvitnúcich rastlín nevyhnutných pre zdravý rozvoj populácií opeľovačov (včiel). Typická je napríklad nasledovná situácia: po odkvitnutí plodiny pestovanej obvykle na veľkej výmere, porast nie je schopný poskytnúť pre včely nektár ani peľ a pre opeľovačov sa stáva „zelenou púšťou“. Ak využijeme na založenie atraktívnych kvitnúcich porastov aktuálne menej produktívne alebo neproduktívne plochy napr. okraje polí, úvrate, ochranné pásma – môžeme problém nedostatku peľu a nektáru vyriešiť.

rostlina syngenta

Poľnohospodári obhospodarujú viac ako 50% územia Európy. To predstavuje vysokú príležitosť pre pestovateľov spolupodieľať sa na zlepšení súčasného stavu. Už len cca 1% vyčlenenej ornej pôdy môže prispieť k veľkej zmene. Proaktívny prístup poľnohospodárov pri obhospodarovaní nevyužívaných plôch je jedným z najdôležitejších príspevkov, ktorým môže poľnohospodárstvo prispieť k zlepšeniu životného prostredia a zachovaniu biodiverzity.

Zároveň je nám všetkým jasné, že takéto metódy musia byť akceptovateľné poľnohospodármi podnikajúcimi na pôde s cieľom dosiahnutia maximálnej profitability a ziskovosti z jednotky plochy. Preto je potrebné osvojiť si skutočnosť, že trvalo udržateľné a intenzívne poľnohospodárstvo môže a musí existovať v úzkej rovnováhe s princípmi biodiverzity. Nám sa to podarilo: princípy programu sú uskutočniteľné a účinné, umožňujú založiť stanovište a udržiavať ho pomocou existujúcej poľnohospodárskej techniky. Vzhľadom k tomu, že stanovištia sú zakladané na nekomerčných častiach pozemkov, pestovatelia môžu dosahovať očakávanú efektivitu a profitabilitu na väčšine produktívnych pozemkov a udržať tak rovnováhu medzi dobrou ekonomikou produkcie plodín a ochranou prírodných zdrojov.

Tento prístup funguje: v 15 európskych krajinách a v USA sme vyškolili viac ako 3000 farmárov s cieľom založiť a udržiavať stanovište atraktívnych plôch kvitnúcich porastov. Viditeľný nárast počtu opeľovačov je len jednou z mnohých výhod uvedeného projektu. Vegetatívny kryt napomáha znižovať pôdnu a vodnú eróziu, zvyšovať početnosť prirodzených predátorov živočíšnych škodcov a v neposlednej miere napomáha k celkovému vzhľadu krajiny. Pastva pre včely môže byť súčasťou multifunkčných vegetačných pásov. Výsledkom je integrácia ochrany biodiverzity s ochranou pôdy a vody