You are here

Množenie a výroba osivovej kukurice

Výroba osív v podmienkach spoločnosti Syngenta Seeds je integrovanou činnosťou, ktorej cieľom je čo najlepšie vyhovieť počiadavkam pestovateľa a podľa možnosti čo najlepšie využitie genetického potenciálu NK hybridov priamo v poľných podmienkach. Aj v roku 2005 sa veľmi významnou súčasťou systému množenia a výroby osiva kukurice stane SR. Prostredníctvom našej spoločnosti tradiční a úspešní množitelia kukurice z radov poľnohospodárov majú možnosť využívať svoje skúsenosti s množením napriek tomu, že v ostatných rokoch výroba osiva kukurice v SR stagnovala. Predpokladáme, že množenie osív kukurice sa sa bude na Slovensku rozširovať, k čomu prispeje naša firma tým, že bude zabezpečovať zber osivových porastov najmodernejšími zberovými strojmi typu Byron a Pixall. Aj toto určite prispeje k vyššej ekonomickej profitabilite pestovania osivovej kukurice u našich množiteľov. Finálne spracovanie osív sa vykonáva najmodernejšími technológiami v Mezotúre v Maďarsku, kde Syngenta Seeds vybudovala jeden z najmodernejších závodov na spracovanie osivovej kukurice v Európe.

9 krokov...

1. Zber množiteľských porastov - zber osivovej kukurice sa od roku 2006 bude vykonávať kombajnmi na zber klasovej kukurice bez odlistňovača typu Byron a Pixall v najoptimálnejšom termíne a s čo nejmenšími zberovými stratami.

2. Riadenie výroby pomocou moderných počítačov - riadiaca doska nám umožní dokonalý prehľad o aktuálnom stave výroby. Prípadnú odlišnosť od povelených noriem nám počítač automaticky signalizuje.

3. Laboratórium na kontrolu kvality - súčasťou všetkých závodov je aj laboratórium s kompletnou výbavou, čo je nevyhnutnosť pri výrobe vysoko kvalitných osív.

4. Selekcia šúlkov - pred samotným sušením dôjde ku kvalitnému pretriedeniu šúlkov, dôsledkom čoho nám ostanú iba rovné a zdravé šúlky, čo má veľký vplyv na zachovanie genetickej čistoty osív.

5. Kontrola kvality osív v každej fáze výroby - do akždej výrobnej frakcie je namontovaný automatický vzorkovač, ktorý nám umožní odoberanie ľubovoľného množstva vzoriek. Na základe vyššieho počtu kontroly vzoriek je možné ešte pred morením dokonale posúdiť či osivo vyhovuje vašim požiadavkám.

6. Upevnenie vriec na paletách - navrecované osivo sa ukladá na palety. Poukladané vrecia upevnia tzv stretch fóliou, čím sa zvyšuje bezpečnosť pri doprave a zároveň sa znižuje riziko poškodenia a rozsypania vriec.

7. Sušenie, moržovanie - sušenie šúlkov sa uskutočňuje vzduchom, ktorého teplota je regulovaná s 0,1 C stupňovu presnosťou. Moržovanie sa robí vzájomným trením šúlkov, Vďaka tomu je podiel zlomených zŕn je len 0,2% a má to pozitívny vplyv na vyššiu klíčivosť zŕn s dlhšiu skladovateľnosť osív.

8. Najmodernejšie prístroje na morenie osív - používanie takýchto prístrojov nám umožňuje kombinované morenie osív fungicídmi a insekticídmi naraz, tzv. inkrustácia osív.