You are here

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Stránky www.syngenta.sk  vlastní a prevádzkuje spoločnosť Syngenta International AG, se sídlem P.O. Box CH-4002 Basilej, Švajčiarsko (ďalej len „Syngenta“). Syngenta prijala záväzok dodržiavať existujúce zákonné požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov jednotlivcov, ktorí tieto stránky používajú. Výraz „stránky“ označuje webové stránky na adrese www.syngenta.sk . Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje aktuálnu politiku a postupy spoločnosti Syngenta, ktoré sa týkajú osobných údajov, ktoré Syngenta prostredníctvom týchto stránok spracúva.

Syngenta Slovakia, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, Bratislava 821 09, IČO:     31 349 463, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4977/B, je sprostredkovateľom osobných údajov.

Účinnosť

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosti dňa 31. augusta 2016.

Rozsah úpravy

Toto vyhlásenie upravuje našu politiku ochrany osobných údajov spracúvaných na týchto stránkach. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobným údajom môže byť napríklad Vaše meno, emailová adresa, daňové identifikačné číslo a ďalšie osobné informácie, ktoré nám predávate pri užívaní týchto stránok, tvorbe účtu a osobného profilu. 

Váš informovaný súhlas.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je zahrnuté a je súčasťou podmienok www.syngenta.com. Použitím týchto stránok súhlasíte na dobu neurčitú so spracúvaním osobných údajov, a to hlavne so zberom, použitím a oznamovaním Vašich osobných údajov tak, ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne.

Syngenta priebežne tieto stránky vylepšuje a pridáva do nich nové funkcie a funkčné prvky. Tieto priebežné vylepšenia, zmeny zákona alebo zmeny technológií si môžu vyžadovať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Syngenta si vyhradzuje právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri každom použití týchto stránok znovu prečítali.

Ktoré osobné údaje spracúvame?

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov, ktorú nám dáte k dispozícii. Osobné údaje sú vyžadované, keď si objednávate službu, zakladáte účet a posielate nám spätnú väzbu. Osobné údaje môžu byť obsiahnuté v informácii, ktorá obsahuje Vaše meno, adresu (poskytnuté pre účely vyúčtovania a registrácie), email, číslo kreditnej karty a ďalšie platobné údaje. Tieto údaje môžu byť uschovávané v našich databázach kontaktov a podporných databázach z dôvodu realizovaných obchodov, prebiehajúcich obchodov či z dôvodov marketingových, pretože  podľa nášho názoru by pre Vás mohli byť zaujímavé materiály o našich produktoch a službách. Syngenta používa osobné údaje k lepšiemu porozumeniu zákazníkov a trhov, ku zlepšovaniu našich produktov, služieb a týchto stránok a k marketingu našich produktov a služieb pre našich zákazníkov a potencionálnych zákazníkov, vrátane tých, ktorí sú registrovanými užívateľmi týchto stránok.

Údaje, ktoré neumožňujú identifikovať subjekt údajov, teda Vás, sú len  štatistickej povahy a slúžia len ku sledovaniu návštevnosti týchto stránok. Tieto informácie môžu obsahovať údaj napríklad o Vašej doméne, z ktorej pristupujete na internet, deň a čas Vašej návštevy týchto stránok a internetovú adresu webových stránok, z ktorých ste sa priamo dostali na tieto stránky. Tieto informácie sú zhromažďované v agregovanej forme s cieľom zlepšiť tieto stránky a urobiť ich ešte viac atraktívnejšími pre užívateľov.

Špeciálne dohody o užívaní určitej funkcionality či heslom chránených oblastí týchto stránok

Tieto stránky môžu obsahovať zvláštne funkcionality či heslom chránené oblasti. Pokiaľ budete súhlasiť s používaním určitej zvláštnej funkcionality či heslom chránenej oblasti, prejavujete tým taktiež súhlas s iným spôsobom uzatvorenia zmluvy. Ak chcete využívať túto zvláštnu funkcionalitu či heslom chránenú oblasť, môžete byť súčasne požiadaný o udelenie súhlasu so zvláštnymi podmienkami používania tejto funkcionality či heslom chránenej oblasti. V takom prípade budete špeciálne vyzvaný k udeleniu súhlasu so zvláštnymi podmienkami, napríklad prečítaním textu obsiahnutého v špeciálnom okne a kliknutím na tlačidlo „súhlasím“. Zakliknutím tlačidla „súhlasím“ uzatvárate tzv. „click-through zmluvu“ V prípade, že dojednania click-through zmluvy sa odchyľujú od tohto vyhlásenia, tak majú tieto dojednania prednosť pred týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, ale len v rozsahu úpravy click-through zmluvy.

Za akým účelom Syngenta používa Vaše osobné údaje (účel spracúvania  osobných údajov)?

Syngenta spracúva osobné údaje, ktoré pri používaní týchto stránok poskytujete, k poskytovaniu informácií, služieb a produktov, ktoré si  vyžiadate. Syngenta osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok používa:

- k realizácii objednávok produktov, informácií a služieb,

- k zaisteniu bezpečnosti a ochrany pred úverovými a inými podvodmi,

- k poskytovaniu lepších služieb našim zákazníkom, hlavne k lepšiemu porozumeniu Vašich potrieb ku zlepšeniu našich výrobkov a služieb,

- k vytvoreniu Vašej osobnej histórie používania týchto stránok,

- k vytvoreniu histórie navštívených marketingových akcií,

- k marketingu našich produktov a služieb pre našich zákazníkov a potencionálnych zákazníkov, ku zlepšeniu nášho marketingu,

- za účelom kontaktovania Vás s informáciou alebo výzvou týkajúcou sa Vášho užívania týchto stránok, k umožneniu účasti vo výskumoch a k zasielaniu spätnej väzby,

- ku zlepšovaniu obsahu, funkčnosti a užívateľského komfortu týchto stránok,

- ku zlepšovaniu našich produktov a služieb a k marketingu našich produktov, a

- pre akýkoľvek ďalší účel uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov či v uzatvorenej dohode medzi Syngentou a Vami.

Komu predávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na serveru v Nemecku, prípadne v inom členskom štáte Európskej Únie. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom společnosti Syngenta alebo Syngenta Czech, s.r.o. pokiaľ ich potrebujú k výkonu svojej práce alebo k nim pristupujú v rámci plnenia svojich pracovných úloh. 

Štatistické informácie

Syngenta môže zdieľať agregované demografické informácie alebo analytické informácie s tretími osobami, v tomto prípade sa však jedná o informácie anonymizované, ktoré neumožňujú Vašu identifikáciu. Agregované informácie, ktoré môžeme zdieľať, sú získavané prostredníctvom cookies aplikácii a podobných technológií, ako je bližšie vysvetlené v oddiele venovanom cookies a podobným funkcionalitám.

Ako je uvedené vo zvláštnom oznámení o súkromí

Syngenta si vyhradzuje právo sprístupniť Vaše osobné údaje, ako je bližšie špecifikované v oznámení o súkromí vyvesenou na týchto stránkach, kde ste Vaše údaje poskytli.

Ako je uvedené v click-through zmluvách

Syngenta si vyhradzuje právo sprístupniť Vaše osobné údaje, ako je bližšie uvedené v v click-through zmluve, s ktorou ste vyslovili súhlas.

Vaše voľby

Princíp

V informačných a marketingových materiáloch, ktoré Vám e-mailom posielame, je obsiahnutá možnosť, aby ste nás informovali, že už si neprajete, aby sme Vám takéto materiály v budúcnosti posielali. Pokiaľ ste si vytvorili užívateľský účet či osobný profil na našich stránkach, môžete taktiež tam zmeniť Vaše rozhodnutie ohľadne Vášho súkromia, a to zmenou nastavenia Vášho účtu alebo zmenou nastavenia profilu našich stránok.

Priamy marketing (ponúkanie obchodu a služieb)

Predtým, než predáme Vaše osobné údaje, ktoré boli získane v súvislosti s našou činnosťou správcu, za účelom ponúkania obchodu a služieb, alebo predtým než umožníme našim sesterským spoločnostiam, aby tak urobili, umožníme Vám, aby ste prejavili súhlas či s takýmto postupom súhlasíte. Je Vašim právom kedykoľvek žiadať o vymazanie zo zoznamu užívateľov, ktorým sú týmto spôsobom ponúkané služby. Pokiaľ tak chcete urobiť, prosím, zašlite nám email alebo napíšte na email [email protected].

Ako môžete mať prístup k Vašim osobným údajom, aktualizovať ich alebo opraviť?

Môžete prejaviť prianie pristúpiť k Vašim osobným údajom zozbieraným prostredníctvom týchto stránok a prianie vykonať ich opravu tak, že sa obrátite na email [email protected]. Poskytnite, prosím, dostatok informácií, ktoré nám umožnia Vaše osobné údaje identifikovať. Na Vaše požiadavky budeme reagovať pohotovo a riadnym spôsobom. Žiadosti o opravu alebo odstránenie osobných údajov podliehajú platným zákonným povinnostiam vzťahujúcim sa na hlásenie alebo uchovávanie osobných údajov, ktoré sú pre spoločnosť Syngenta stanovené.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Syngenta kladie veľký dôraz na bezpečnostnú politiku v rámci spoločnosti, mlčanlivosti zamestnancov, dodržiavania vnútorných predpisov a výber zmluvných partnerov. Spoločnosť Syngenta podnikne obchodne primerané opatrenia na to, aby zachovala spoľahlivosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov v našich databázach, a aby chránila bezpečnosť našich databáz. Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude primerane potrebné na účely, na ktoré boli tieto údaje zozbierané, alebo na to, aby boli dodržané platné zákonné požiadavky na hlásenie alebo uchovávanie osobných údajov, najviac po dobu 25 rokov (doba uchovávania údajov).  Pre spracúvanie osobných údajov volíme najnovšie technické prostriedky umožňujúce ich maximálnu ochranu. Naše servery a naše databázy sú chránené bezpečnostnými technológiami zodpovedajúcimi štandardu vo svojom odvetví, ako sú firewally a ochrana hesiel zodpovedajúca danému štandardu. Zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, boli vyškolení tak, aby s týmito údajmi zaobchádzali riadne a v súlade s našimi bezpečnostnými protokolmi. Nemôžeme síce poskytnúť záruku proti strate, zneužitiu, neoprávnenému oznámeniu, zmene či zničeniu údajov, snažíme sa ale takým poľutovaniahodným udalostiam predchádzať.

Hypertextové odkazy na iné stránky spoločnosti Syngenta

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje politiku týkajúcu sa len stránok www.syngenta.sk. Spoločnosť Syngenta a jej sesterské spoločnosti prevádzkujú radu rôznych typov webových stránok pre rôzne účely a sú preto na nich vyvesené špecifické podmienky užívania týchto webov a špeciálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov  (ďalej len „iné webové stránky“). Pokiaľ navštívite tieto iné webové stránky, venujte prosím krátky čas prečítaniu vyhláseniu o ochrane osobných údajov, ktoré je na príslušných stránkach vyvesené, a informujte sa tak o tom, aké osobné údaje sa môžu prostredníctvom daných stránok spracúvať.

Hypertextové odkazy na iné stránky

Stránky www.syngenta.sk  obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky, ktoré prevádzkuje náš externý poskytovateľ služieb, naše pobočky či tretie osoby. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na osobné údaje zhromažďované na takýchto stránkach. Predtým, než na akúkoľvek takúto stránku vstúpite alebo na nej poskytnete akékoľvek svoje osobné údaje, dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je na daných stránkach vyvesené.

Deti

Spoločnosť Syngenta nevykonáva zámerný zber osobných údajov o deťoch mladších ako trinásť rokov. Ak ste mladší ako trinásť rokov, osobné údaje nám, prosím, neoznamujte. Pokiaľ máte dôvod sa domnievať, že spoločnosti Syngenta poskytlo osobné údaje nejaké dieťa mladšie ako trinásť rokov, kontaktujte nás, prosím, na emaile [email protected].; vynasnažíme sa, aby sme také osobné údaje z našich databáz odstránili.

Rozhodné právo

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa riadi švajčiarskym právom a taktiež bolo dané do súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky na ochranu osobných údajov.

Otázky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ budete mať k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov nejaké otázky alebo ak budete mať akékoľvek obavy o to, ako Syngenta spracúva osobné údaje poskytnuté prostredníctvom stránok, oznámte nám to, prosím, emailu [email protected]