slnecnica

Olejniny sú dôležitou skupinou plodín v rámci svetovej rastlinnej výroby. Významný podiel v olejninách zaujímajú práve slnečnice. Vo svete sú štvrtou a u nás druhou najdôležitejšou olejninou.

Význam slnečnice ročnej spočíva predovšetkým v získavaní vysoko kvalitného oleja, ktorý sa následne využíva ako stolový alebo technický olej. Hlavným produktom pestovania slnečnice sú nážky, ktoré sú v celosvetovom meraní druhým najvýznamnejším zdrojom pre výrobu oleja, ktorý vyniká výbornými dietetickými vlastnosťami. Slnečnica má však mnohostrannejšie využitie.

Opodstatnenie pestovania slnečnice zvyšuje aj skutočnosť, že je možné jej použitie ako náhradnej plodiny pri plošných zaorávkach výmrznutých ozimín alebo repky ozimnej.

Súčasne, vysoko kvalitné hybridy potrebujú technologicky náročné pestovateľské prostredie, ktoré zabezpečí podmienky bez konkurencie burín, chorôb a škodcov.

Základom vysokej úrody je sejba v agrotechnickom termíne a použitie osiva s vysokým biologickým potenciálom, ktoré je kvalitne namorené. Ďalej je to aplikácia herbicídov proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám. Ekonomicky opodstatnená je aj aplikácia insekticídov a fungicídov k zabezpečeniu zdravého vývoja plodiny. Dôležitým faktorom závislým na ročníku je správne rozhodnutie o prípadnej desikácií porastu.

Slnečnica má na Slovensku svoje pevné miesto, v osevnom postupe, v mnohých poľnohospodárskych podnikoch.

schema_slnecnica_2024.jpg