You are here

listego plus syngenta

Listego Plus

Aktualizovaný:
04.12.2019

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Nová genetika, nové riešenie                                                                               

  • Jedna aplikácia
  • Vyššia selektivita k účinnej látke imazamox
  • Nová technológia
  • Len pre hybridy Clearfield Plus

 

Pôsobenie a spektrum účinku
Listego® Plus je herbicíd určený výhradne do technológie Clearfield® Plus v slnečnici. Vždy je nutné brať na zreteľ kompatibilitu technológie a odrody. Štandardné odrody slnečnice aj Clearfieldové odrody likviduje. Ide o selektívny herbicídny prípravok určený na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové trávy.
 

Ochrana slnečnice
Clearfield® Plus je na rozdiel od čisto Clearfield technológie založená na jedinom géne rezistencie k účinnej látke imazamox u odrôd Clearfield® Plus slnečnice. Táto nová technológia zabezpečuje vyššiu toleranciu a selektivitu k účinnej látke imazamox. Vzhľadom na nový systém zmáčadiel zabudovaný v prípravku Listego® Plus si tento herbicíd dokáže ľahšie a účinnejšie poradiť s jednoklíčnolistovými i dvojklíčnolistovými burinami. Prípravok Listego®Plus aplikujeme postemergentne, a to v rastovej fáze 2- 8 listov slnečnice (BBCH 12-18), v závislosti od rastovej fázy burín. Proti dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte od vzídenia až po 3-4 pravé listy buriny
(BBCH 10–14) a proti jednoročným trávam v štádiu 1-2 listov. Proti pichliaču roľnému, voškovníku obyčajnému a zárazám aplikujte prípravok v plnej dávke (2 l/ha).
 

Listego® Plus - spektrum účinku

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, láskavec zelenoklasý, ovos hluchý, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík hybridný, durman obyčajný, prstovka krvavá, žltnica maloúborová, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, mohár zelený, horčica roľná, ľuľok čierny, ambrózia palinolistá, ježatka kuria, bažanka ročná, podslnečník Theofrastov, mliečnik kolovratcový, loboda konáristá, voškovník obyčajný (len v dávke 2 l/ha), proso siate, skrutec európsky, zárazy (len v dávke 2 l/ha), čistec
ročný.

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný (len v dávke 2 l/ha).
Odolné buriny: veronika perzská.

 

clearfield plus logo big

 

 

Slnečnica