You are here

Amistar Xtra k vaším službám

Aktuality
17.05.2013

Široké spektrum účinku. Preventívny aj kuratívny fungicídny účinok. Zvýšenie úrody a kvality produkcie.

Už niekoľko rokov patrí k najobľúbenejším prípravkom na našom fungicídnom trhu. Amistar Xtra za to vďačí viacerým faktorom, ktoré oceňujú predovšetkým pestovatelia obilnín, repky olejnej, slnečnice a cukrovej repy. Výborná účinnosť proti rôznym druhom hubových chorôb, široké možnosti použitia vo viacerých kultúrnych plodinách a aj priaznivý vplyv na fyziologické procesy ošetrovaných rastlín tvoria skutočnú záruku bohatej úrody, vysokej kvality a zisku.

 

Amistar Xtra je širokospektrálny fungicíd obsahujúci dve dostatočne známe a praxou preverené účinné látky: azoxystrobin (200 g/l) a cyproconazole (80 g/l). Ide o látky z rôznych chemických skupín (strobilurín a triazol), s rozdielnym spôsobom účinku a odlišným stupňom systemicity. Takáto kombinovaná formulácia prípravku poskytuje zlepšenú ochranu rastlín pred hubovými chorobami a zvyšuje perzistenciu účinku nad bežný rámec jednotlivých komponentov prípravku. Pomer účinných látok v produkte je nastavený tak, že zabezpečuje optimálny fungicídny účinok proti širokému spektru chorôb. Zmes látok z dvoch skupín s rozdielnym spôsobom účinku je zároveň dôležitou súčasťou manažmentu antirezistentnej stratégie významných škodlivých činiteľov poľných plodín.

KOMBINOVANÁ FORMULÁCIA PRÍPRAVKU POSKYTUJE ZLEPŠENÚ OCHRANU RASTLÍN A ZVYŠUJE PERZISTENCIU ÚČINKU NAD BEŽNÝ RÁMEC JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV PRÍPRAVKU.

Účinná látka azoxystrobin ma výborný lokálne systémový a translaminárny účinok. Pôsobenie azoxystrobinu je dlhodobé a dokáže chrániť rastlinu pred vznikom infekcie po dobu troch až ôsmych týždňov. Azoxystrobin je známy aj ako ochranná účinná látka s najlepším zeleným efektom, vďaka ktorému porasty vydržia dlho zelené. Tento tzv. „green efekt“ umožňuje kultúrnym plodinám dlhšie tvoriť a ukladať asimiláty, výsledkom čoho je vyššia úroda a kvalita zrna.

Ďalšia zložka prípravku, cyproconazole, sa vyznačuje rýchlym prienikom do pletív a vysokou systémovou účinnosťou. Už v priebehu jednej hodiny po aplikácii je veľká časť účinnej látky zabudovaná v rastlinách a vďaka svojim systémovým vlastnostiam rýchle a rovnomerne rozvádzaná v pletivách rastlín. Vyvážená kombinácia oboch účinných látok v prípravku zabezpečuje dlhodobý, spoľahlivý preventívny a kuratívny fungicídny účinok v ošetrených plodinách.

Amistar Xtra sa používa preventívne alebo na začiatku výskytu choroby. V prípade pretrvávajúceho silného infekčného tlaku je vhodné ošetrenie po 21–28 dňoch opakovať. Prípravok je možné kombinovať pre spoločnú aplikáciu formou tank-mixu s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, rastovými regulátormi a kvapalnými dusíkatými hnojivami.

AMISTAR XTRA SA POUŽÍVA PREVENTÍVNE ALEBO NA ZAČIATKU VÝSKYTU CHOROBY.

Ochrana pšenice


V ochrane pšenice vykazuje Amistar Xtra výbornú účinnosť predovšetkým proti septorióze plevovej, septorióze pšeničnej, hrdzi plevovej, hrdzi pšeničnej a helmintosporióze pšenice (DTR). Pri plánovanom systéme dvoch fungicídnych ošetrení je vhodné pre prvú aplikáciu v priebehu steblovania (BBCH 31–35) použiť prípravok Amistar Xtra v dávke 0,5–0,75 l/ha a pre druhé ošetrenie zvoliť prípravok Artea Plus v dávke 0,5 l/ha, pre tzv. aplikáciu do klasu (BBCH 51–59). V tomto fungicídnom slede je možné maximálne využiť vplyv zeleného efektu na fyziologické procesy v rastline a druhým ošetrením pomocou najsilnejšieho azolového prípravku na trhu Artea Plus, dodať porastom kvalitnú ochranu proti klasovým chorobám vrátane ochrany proti klasovým fuzariózam.

V OCHRANE PŠENICE VYKAZUJE AMISTAR XTRA VÝBORNÚ ÚČINNOSŤ HLAVNE PROTI SEPTORIÓZE PLEVOVEJ A PŠENIČNEJ, HRDZI PLEVOVEJ A PŠENIČNEJ A DTR.

Amistar Xtra má vďaka svojím vlastnostiam pozitívny vplyv na tvorbu asimilátov. Dr.Mike Gooding (2000) dokázal, že listová plocha musí byť zelená najmenej z 37 %, aby mohla efektívne produkovať asimiláty. Použitie Amistaru Xtra zvyšuje zelenú listovú plochu. V mnohých pokusoch v porovnaní so štandardnými triazolovými prípravkami predlžuje Amistar Xtra činnosť listovej plochy približne o tri dni. Každý jeden deň činnosti zelenej plochy pritom predstavuje zvýšenie úrody približne o 0,15 t/ha. Amistar Xtra takisto zvyšuje objemovú hmotnosť potravinárskej pšenice. V 660 poľných pokusoch v priebehu dvoch rokov bola dosiahnutá vyššia objemová hmotnosť v porovnaní s ochranou na báze klasických triazolov vo viac ako 75 % prípadov.

Ochrana jačmeňa


Amistar Xtra vykazuje špičkovú účinnosť proti hnedej škvrnitosti, rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej. V systéme jedného ošetrenia sa odporúča aplikovať v dávke 0,75 l/ha vo fáze BBCH 32–49, v závislosti od priebehu počasia a tlaku chorôb. Redukovanú dávku 0,5 l/ha je možno použiť v prípade nízkeho tlaku chorôb. V systéme dvoch ošetrení sa zvyčajne používa tzv. štandardné riešenie, ktoré znamená v prvej fáze aplikáciu Amistaru Xtra (0,5–0,75 l/ha) a následné použitie prípravku Artea Plus (0,4–0,5 l/ha), ktorý zabezpečuje ochranu proti klasovým chorobám. Minimálny interval medzi jednotlivými ošetreniami je 14 dní. Pestovatelia jačmeňa môžu očakávať po ošetrení porastu prípravkom Amistar Xtra vyšší podiel zrna na site a rovnako aj efektivitu v procese výroby sladu. Pri ochrane sladovníckeho jačmeňa má priaznivý vplyv na lepšie a rovnomernejšie klíčenie v dôsledku zlepšenia homogenity a veľkosti zrna.

PESTOVATELIA JAČMEŇA MÔŽU OČAKÁVAŤ PO OŠETRENÍ PORASTU PRÍPRAVKOM AMISTAR XTRA VYŠŠÍ PODIEL ZRNA NA SITE A ROVNAKO AJ EFEKTIVITU V PROCESE VÝROBY SLADU.

Amistar Xtra je stále veľmi obľúbeným prípravkom v mnohých krajinách, vďaka svojej výbornej účinnosti a širokým možnostiam použitia pri ochrane obilnín, repky, slnečnice, cukrovej repy alebo aj iných kultúrnych porastov (v SR je takisto registrovaný aj pre ochranu okrasných trávnikov a parkových zmesí tráv). Amistar Xtra nájdete aj vo viacerých balíčkoch: Amistar Xtra Artea Plus Pack, Amistar Xtra Karate Pack alebo Amistar Xtra Axial Pack, ktoré si pestovateľ môže kúpiť za výhodnú cenu v porovnaní s cenou sólo prípravkov.