You are here

Odporúčania

Stiahnite si nové letáky a prospekty* s aktuálnou ponukou osiva a prípravkov na ochranu rastlín.

* Informácie k prípravkom na ochranu rastlín a ich používaniu sú aktuálne k dátumu vydania brožúr a môžu podliehať ďalším zmenám. Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Rešpektujte varovné vety a symboly.

Prípravky sú určené len na profesionálne použitie.