You are here

Celest Extra - extra štart pre vaše obilniny

11.10.2013

Morenie osiva je prvý a nevyhnutný vstup, ktorý zabezpečí ochranu počas dlhého obdobia vzchádzania obilnín proti chorobám obilky a tiež proti chorobám na listoch v skorej rastovej fáze.

Ak nie je morenie osiva vykonané v potrebnej kvalite, má to negatívny vplyv na významné ukazovatele ako je vzchádzanie, celkový zdravotný stav a dĺžka vegetačnej doby, čo sa neskôr prejaví na celkovej bilancii úrody.

Prečo použiť namorené osivo?

Ochrana porastu obilnín začína už výsevom zdravého a namoreného kvalitného osiva. Intenzifikácia pestovania obilnín priniesla nielen vysoké úrody, ale aj zvýšené množstvo chorôb, škodcov a burín. Preto sa morenie osiva stáva prvým a nevyhnutným vstupom. Kvalitne namorené osivo ovplyvní celkovú dĺžku vegetačnej doby. Morením chránime obilku a klíčiacu rastlinu pred chorobami prenosnými osivom, ktoré nie je možné regulovať foliárnou aplikáciou fungicídov.

Celest Extra – moridlo s najširším spektrom fungicídneho účinku

Celest Extra obsahuje 2 moderné účinné látky: difenoconazole a fludioxonil, ktoré sa nepoužívajú vo foliárnej ochrane obilnín, čím sa znižuje riziko vzniku rezistencie chorôb. Je to moridlo s najširším spektrom fungicídneho účinku a jedinečným účinkom na mazľavú sneť zakrpatenú. Pri dlhodobých snehových pokrývkach potvrdilo vynikajúcu účinnosť na fuzariózy a pleseň snežnú. Porasty namorené moridlom Celest Extra sú charakteristické výborným zdravotným stavom rastlín po zime v tzv. predjarnom období.

Pleseň snežná (Microdochium nivale) a fuzariózy (Fusarium spp.)

Dlhotrvajúca snehová pokrývka spôsobuje vymrznutie rastlín vplyvom plesne snežnej a húb rodu Fusarium. V mokrých rokoch ako bol napríklad rok 2010, bolo vplyvom nadmerných zrážok v zimnom období veľa porastov zaoraných. Celest Extra garantuje najvyššiu úroveň ochrany proti plesni snežnej a fuzariózam aj v oblastiach vysokého rizika chorôb a vymrznutia ozimných obilnín. V súvislosti s legislatívou EÚ zacielenou na zredukovanie množstva mykotoxínov v potravinách je záujmom farmárov viac bojovať proti fuzáriám, prenosných osivom alebo pôdou.

Celest Extra je súčasťou komplexu opatrení na obmedzenie negatívnych vplyvov fuzarióz na bezpečnosť a kvalitu potravín. Celest Extra – jeden z predpokladov dosiahnutia zdravého vitálneho porastu ozimných obilnín pri vzídení aj po prezimovaní.

Mazľavá sneť zakrpatená (Tilletia controversa)

Nebezpečenstvo mazľavej sneti zakrpatenej spočíva v spórach prežívajúcich v pôde až 10 rokov. Vyskytuje sa takmer na celom území Slovenska a je riziko, že význam tejto choroby bude v budúcnosti narastať. Výskyt snetí rodu Tilletia vzrástol za 10 rokov sedemnásobne. Infekcia prebieha neskoro na jeseň a rastliny sú najnáchylnejšie na začiatku odnožovania. Spóry klíčia na povrchu alebo tesne pod povrchom a infekcia môže prebiehať u neskorých odnoží aj v priebehu zimy. Spóry na povrchu obiliek môžu infikovať aj nezamorenú pôdu. Stopercentne zničená je mazľavá sneť zakrpatená iba moridlami obsahujúcimi účinnú látku difenoconazole.

Registrácia v zahraničí

V Českej republike je Celest Extra registrovaný do pšenice, triticale a raže proti fuzariózam, plesni snežnej, mazľavej sneti pšeničnej, mazľavej sneti hladkej v dávke 1,5 l/t osiva a v dávke 2,0 l/t osiva proti mazľavej sneti zakrpatenej.

Prečo moriť práve moridlom Celest Extra?

Použitie moridla Celest Extra by nemalo chýbať pri morení osiva množiteľských porastov, pre uznanie ktorých je nutné, aby pri prehliadkach nebol zistený výskyt mazľavej sneti zakrpatenej. Moridlo Celest Extra znamená nevyhnutný základ pri morení osiva nielen pre množiteľské porasty. Predstavuje najvyššiu úroveň ochrany proti plesni snežnej, komplexu fuzarióz a všetkým hospodársky významným snetiam aj produkčnej farmárskej praxi. Moridlo Celest Extra vyniká výbornou toleranciou pre osivo.

Celest Extra pre kľudnú zimu a pohodovú jar.