You are here

Súťaž poľnohospodárstvo je IN!

Pozvánky na akcie
18.09.2015

Máte 18-30 rokov a ste študentom poľnohospodárskeho odboru? Zúčastnite sa súťaže a vyhrajte od nás štipendiá na ďalšie štúdium. Pravidlá tu.

Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá upravujú súťaž s názvom Poľnohospodárstvo je IN (ďalej len "súťaž").

Všeobecné podmienky súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o., IČO: 31 349 463, so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ“).

Súťaž prebieha na internetových stránkach www.syngenta.sk (ďalej len "internetové stránky súťaže") v termíne od 1. septembra 2015 do 31. decembra 2015. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne 1.2.2016 na internetových stránkach súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je zvýšiť motiváciu mladých ľudí pokračovať v odbore poľnohospodárstva aj po ukončení štúdia. Poukázať na dôležitosť tohto odboru pre našu budúcnosť. Chceme taktiež zvýšiť povedomie a reputáciu poľnohospodárstva medzi verejnosťou a to neformálnym spôsobom rozvíjajúcim kreativitu. Samozrejmosťou je aj zvýšiť povedomie o našej spoločnosti ako potenciálneho budúceho zamestnávateľa alebo partnera.

Účasť v súťaži

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Súťaž je určená jednotlivcom - študentom stredných a vysokých škôl poľnohospodárskych odborov, ktorí študujú v dennom, kombinovanom i diaľkovom štúdiu a zároveň sú vo veku 18 - 30 rokov. Súťaž je otvorená všetkým uchádzačom spĺňajúcim podmienky vypísané vyššie s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Každý človek sa môže zúčastniť len raz. Jazyk dokumentu musí byť slovenčina.

Registrácia do súťaže

Všetci účastníci súťaže majú povinnosť sa registrovať. Registrácia prebieha zaslaním súťažného diela a kontaktov (meno a priezvisko, názov školy a odbor štúdia, ročník, mobilný telefón, email), a to na emailovú adresu [email protected], alebo poštovú adresu spoločnosti: Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava.

Účastník súťaže odoslaním tohto emailu alebo poštovej zásielky súhlasí s Pravidlami súťaže uverejnenými na webových stránkach a na letáku a zároveň udeľuje spoločnosti Syngenta Slovakia s.r.o. súhlas s Pravidlami týkajúcimi sa správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov ním poskytnutých (konkrétne znenie uvedené nižšie). Spoločnosť Syngenta si vyhradzuje priestor využiť diela prihlásené do súťaže pre svoje propagačné a marketingové účely, rovnako tak aj meno výhercu a názov školy, na ktorej študuje.

Špecifikácia súťažných diel

  • kresba
  • maľba
  • séria fotografií (vo formáte jpg max. 30)
  • koláž
  • esej alebo poviedka (max. 1 000 slov)
  • krátke video (max. 3 minúty)

Pri prekročení veľkosti prílohy 15 MB je možné zdieľať dielo cez úschovňu. Dôležitý je nápad, vtip, estetická hodnota, originalita a výstižnosť. Ak sú na zaslaných fotografiách zobrazení ľudia, potvrdzuje autor fotografie, že má súhlas vyobrazených osôb s užitím fotografie na účely propagácie súťaže. Účastník zodpovedá za to, že jeho súťažné dielo je etické a neporušuje platné právne predpisy, nie je v rozpore s dobrými mravmi, nepropaguje zakázané politické hnutie, ideológie alebo pornografiu a nepoškodzuje dobré meno alebo záujmy usporiadateľa. Ak sa organizátor dôvodne domnieva, že súťažiaci porušuje tieto pravidlá, je oprávnený súťažiaceho zo súťaže vyradiť.

Pravidlá súťaže

Po odoslaní súťažného diela a kontaktných údajov dôjde k zaradeniu do súťaže. Všetky diela budú hodnotené zamestnancami spoločnosti Syngenta. Vybraných bude 20 najlepších prác, ktoré budú hodnotené všetkými zamestnancami spoločnosti Syngenta. Hlasovanie prebehne tajne a zvíťazí účastník s najväčším počtom hlasov. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom kontaktu uvedeného pri registrácii.

Ceny

V súťaži sú odmeňované prvé tri miesta. Výherca umiestnený na 1. mieste dostane jednorazové štipendium 750 eur, na 2. mieste získa 500 eur, na 3. mieste dostane 250 eur. Ceny nie je možné vymáhať právnou cestou. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu. Výherná listina pre všetky ceny bude k dispozícii u organizátora súťaže a na internetových stránkach súťaže.

Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že sa zoznámil s jej úplnými pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať s vedomím prípadných dôsledkov ich porušenia alebo nedodržania. Organizátor nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizovaní súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže, vrátane jej ukončenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť súťažné pravidlá, pokiaľ ho k tomu okolnosti nútia. Ak sa vyskytnú akékoľvek sporné situácie v priebehu súťaže, právo konečného rozhodnutia má organizátor.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. septembra. 2015.

V Bratislave, dňa 31.8.2015.

Pravidlá pre spracovanie údajov SR

Účastník zaslaním svojho diela do súťaže udeľuje spoločnosti Syngenta Slovakia s.r.o. v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti Syngenta Slovakia s.r.o. Ďalej vyhlasuje, že bol spoločnosťou Syngenta Slovakia s.r.o. pri poskytnutí osobných údajov riadne informovaný o právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to prostredníctvom poučenie uvedeného na zadnej strane tejto prihlášky.

Účastník súťaže zároveň prehlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu v hore uvedenom rozsahu. Účastník súťaže zaslaním svojho diela prostredníctvom emailu alebo poštou ďalej potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s pravidlami súťaže uverejnenými na súťažnom letáku a internetových stránkach spoločnosti Syngenta Slovakia s.r.o. www.syngenta.sk a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účasťou v súťaži udeľujem výslovný súhlas obchodnej spoločnosti Syngenta Slovakia s.r.o., IČO: 31 349 463, so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 4977/B, ako správcovi osobných údajov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov, a to za účelom účasti v súťaži usporiadanej správcom. Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Poučenie subjektu údajov:

Účastník súťaže má ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) všetky práva podľa tohto zákona, najmä právo vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o ich zdroji a žiadať opravu či likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, či blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ako aj ďalšie práva upravené predovšetkým v ustanovení § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas udeľuje dobrovoľne a berie na vedomie, že je oprávnený kedykoľvek ho bezplatne odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené výlučne príjemcom, ktorými sú zamestnanci správcu údajov. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko budú zverejnené formou firemného časopisu Syninfo a web stránky www.syngenta.sk. Pokiaľ dotknutá osoba uplatní voči prevádzkovateľovi svoje právo na informácie podľa ust. § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, vybaví prevádzkovateľ túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a to bezodplatne, okrem prípadu požadovania zoznamu osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, pri ktorom je prevádzkovateľ v zmysle ust. § 29 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov oprávnený požadovať úhradu vo výške neprekračujúcej účelne vynaložené vecné náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.